Aktuellt

JK godkänner sista-minuten-översättning

Biträdande justitiekansler Kimmo Hakonen anser att dröjsmålen med översättningarna till svenska i samband med beredning av kvalitetsrekommendationerna om tjänster för äldre personer inte föranleder några åtgärder från Justitiekanslerns sida.Läs mera »
20.09.2017 kl. 10:01

Boulemästerskapet på Åland avgjord

Onsdagen den 23 augusti gick Svenska pensionärsförbundets första boulemästerskap av stapeln i Mariehamn i strålande solsken.Läs mera »
24.08.2017 kl. 08:14

Pensionärsförbundet vänder sig till JK om uteblivna översättningar

Svenska pensionärsförbundet ber Justitiekanslern granska om Statsrådet följer grundlagen och språklagen när viktiga översättningar till svenska uteblir eller blir färdiga i ett så sent skede att svenskspråkiga organisationer inte kan reagera på dem.

Allt oftare har pensionärsförbundet styrelse noterat att lagförslag, förordningar, rapporter och beredningar inte översätts till svenska när beredningen pågår, eller översätts i ett mycket sent skede. Det senaste exemplet är Social- och hälsovårdsministeriets förslag till kvalitetsrekommendationer om tjänster för äldre personer.

Social- och hälsovårdsministeriet har på vår förfrågan meddelat att rekommendationerna översätts till svenska först när de är färdiga.

Förbundets styrelse hade gärna gett medlemsföreningarna möjlighet att kommentera förslaget, men avstod, då så många föreningar inte haft möjlighet att tillgodogöra sig innehållet på finska.

"Det är uppenbart att intresset för svenska språket är svagt i regeringen. I den situationen är det viktigt att se till att gällande språklagstiftning följs. Det gäller särskilt i samband med beslut som rör utsatta grupper i samhället", säger Svenska pensionärsförbundets ordförande Ole Norrback.

Svenska pensionärsförbundet har 20 000 medlemmar. Många äldre, också sådan som är aktiva i förbundets och medlemsföreningarnas verksamhet, kan inte finska.

Förbundets skrivelse till Justitiekanslern:

Förbundets skrivelse till Social- och hälsovårdsministeriet:

God Tid

Boulemästerskapet på Åland avgjort

Verksamhetsledaren #6 Onsdagen den 23 augusti gick Svenska pensionärsförbundets första boulemästerskap av stapeln i Mariehamn i strålande solsken.Läs mera »
Berit Dahlin
30.08.2017 kl. 14:02

Vi vet mera, men är vi klokare?

Ledare # 6 Mängden information ökar ständigt och i snabb takt. På knappt tre år fördubblas mängden, mest med hjälp av teknologin för information. Ingen mänska kan hantera allt detta; det blir allt viktigare att kunna välja det som intresserar och/eller är nyttigt. Som allt annat är detta på gott och ont. Den som är öppen för nya intryck väljer mångsidigt, fanatiker läser bara andra fanatikers och stärks i sin fanatism. Läs mera »
Ole Norrback
30.08.2017 kl. 14:00

Siri, hurdant väder blir det i morgon?

It-biten #6 Många av oss har säkert i något skede sett någon futuristisk film där datorerna pratar. Eller huvudrollsinnehavaren bara talar ut i rummet och datorn lyder och gör det som ombeds. Visste du att vi redan är där?Läs mera »
Eric Jansson
30.08.2017 kl. 13:57

Folkpensionen sjunker,
medicinerna blir dyrare 2017

De förmåner som är bundna till folkpensionsindex sänks vid årsskiftet med 0,85 procent. Det här drabbar inte minst dem som får folkpension och garantipension.  2017 är folkpensionen 628,85 euro/månad för ensamstående och 557,79 euro/månad för den som lever i ett parförhållande

2017 ändras också läkemedelsersättningarna. Här följer ett sammandrag av de förändringar i Folkpensionsanstaltens förmåner som berör Finlands pensionärer. Texten är en redigerad version av FPA:s pressmeddelande. Läs mera:

Nyblivna pensionärer
har allt bättre ekonomi

Pensionärerna har fått bättre ekonomi under de 20 senaste åren, framgår  det av Pensionsskyddscentralens (PSC) undersökning om hur pensionärernas ekonomi utvecklats åren 1995–2015.

Enligt undersökningen har den genomsnittliga totalpensionen ökat reellt med en tredjedel under de tjugo åren. Största delen av ökningen förklaras av förändringar i gruppen pensionärer.

Låga inkomster är lika vanliga bland pensionärer som bland befolkningen i genomsnitt. Sämst ekonomi har sjukpensionärer som är yngre än 55 år. Ensamboende pensionärer har en högre risk att vara låginkomsttagare än genomsnittet.

Läs mer om undersökningen här.

Pensionärsförbundet
JO-anmäler Helsingfors

Helsingfors stad publicerade nyligen en utredning som avslöjar att möjligheterna att få äldreomsorg på svenska är små i Helsingfors. Enligt utredningen får bara 15 procent av dem som vill ha hemvård på svenska vård på modersmålet.

Svenska pensionärsförbundet r.f.  har i dag (2 februari) anhållit om att Justitieombudsmannen gör en bedömning av om vårdens kvalitet på svenska för äldre i Helsingfors är förenlig med lagstiftningens syfte, särskilt med hänsyn till grundlagens och språklagens stadganden.

"Vi är inte ute efter att pricka Helsingfors stad. Situationen kan vara minst lika svår i andra kommuner, men mot bakgrund av de förändringar som är på gång inom social- och hälsovården är det viktigt att vi får ett prejudikat om vad som är förenligt med finländsk lag", säger Svenska pensionärsförbundets ordförande Ole Norrback.

Läs hela anmälan här:

Pensionärsförbundets JO-anmälan fick stor uppmärksamhet. Både Svenska YLE och Hufvudstadsbladet rapporterade om anmälan.

SPF uppvaktade riksdagen
om de lägsta pensionerna

Svenska pensionärsförbundet uppvaktade fredagen den 2 december den allsvenska riksdagsgruppen (i gruppen ingår svenska- och tvåspråkiga ledamöter från samtliga riksdagspartier) i en rad frågor som är av stor vikt för Finlands svenskspråkiga pensionärsbefolkning.

Svenska pensionärsförbundet tog band annat upp följande frågor:

  • riksdagen bör kräva en noggrann utvärdering av social- och hälsvårdsreformens språkliga konsekvenser innan lagförslaget godkänns.
  • sänkningen av garanti- och folkpensionerna samt höjningen av självriskandelen för vård, mediciner och transporter bör omprövas.
  • pensionärer, som så önskar, bör i fortsättningen också bli betjänade med vanliga brevförsändelser när staten tar i bruk en e-postlåda för myndighetsinformation. Övergångstiden bör göras tillräckligt lång.
  • Läs hela utlåtandet här:

PangSÅNGFest

Vill du bli
skolfarfar?

I Svenskfinland finns det mer än 100 skolor som har minst en skolfarfar. God Tid skrev i januari om Karl-Erik Nyman, skolfarfar i St Karins svenska skola. Här hjälper han Sara Laitinen med en kärvande såg. Drömmer du om att bli skolfarfar eller  -morfar? Gå in och bekanta dig med vad det handlar om här.

Guldålder
– men inte för alla

Tankesmedjan Magma har i samarbete med Svenska pensionärsförbundet genomfört en ny utredning,Guldålder – men inte för alla. Pensionärsliv år 2024.

Denna framåtblickande omvärldsanalys granskar hur pensionärernas liv och verksamhetsförutsättningar påverkas när lagstiftningen förändras, pensionärernas andel av befolkningen ökar och den offentliga sektorn tvingas spara.

Du hittar den som PDF här.

*****************

Rehabilitering
för äldre via FPA

Vi har hört att på vissa platser finns det inte tillräckligt info om  FPA-bekostade rehabiliteringskurser för äldre och för personer utanför arbetslivet för att uppehålla och förbättra funktionsförmåga. Samtidigt grubblar vi över varför kurserna inte fylls och vi måste annullera på grund av för få deltagare, berättar Nina Karlsberg, Sakkunnig inom rehabilitering och arbetshälsa vid Härmä Rehab i Österbotten. Läs mera:

Krav på 
säkrare bussar

Olycksutredningscentralen rekommenderar att bussarna i framtiden byggs säkrare. Ändringar föreslås för fronten, baksidan av sätena, armstöden och säkerhetsbältena.

De nya rekommendationerna är ett resultat av en bussolycka i Högfors i juli ifjol. En personbilsförare misstänks ha gjort självmord genom att frontalkrocka med bussen. I bussen, som hade 19 passagerare, reste en grupp pensionärer från Lappfjärd i Kristinestad. Bussföraren och sex passagerare skadades allvarlig.

HBL skrev om rapporten i dag. (24 maj)

God Tid intervjuade tidigare i år Greger Lindell, som var chaufför i olycksbussen. I sin nya buss har han redan vidtagit en del av de åtgärder som Olycksutredningscentralen föreslår.

 

Ny spännande digital hälsotjänst till SPF

Svenska pensionärsförbundets styrelse godkände den 14 januari Wellmo, en ny digital hälsotjänst, som nu blir tillgänglig för alla Svenska pensionärsförbundets medlemmar.

Se artikeln på sidan 9 i God Tid 1/2016 eller IT-sidan för mer information. I artikeln förekom fel epost-adress, observera därför att du kan anmäla dig som Wellmo användare genom att skicka e-post till wellmo@spfpension.fi.

Wellmo är tillgängligt för alla Svenska pensionärsförbundets medlemmar som har en smarttelefon.