ANNONSER

 

Vårt tema 2018: Vi är en resurs!

15.12.2017 kl. 08:55
Verksamhetsledaren # 9 Svenska pensionärsförbundet höstmöte gick av stapeln den 23 november i Tammerfors. 138 delegater från 54 föreningar samt ett tjugotal övriga deltagare hade sökt sig till restaurang Valtatie 30. Höstmötet inleddes med välkomstord av förbundets ordförande Ole Norrback och för hälsningsorden stod Börje Lassfolk från Svenska Pensionärsföreningen i Tammerfors.

På programmet stod också avtackande av avgående styrelsemedlemmar, uppvaktning av vinnarna i Skrivartävlingen samt utnämning av Årets pensionär. 
Höstmötet fastställde följande visioner för det kommande verksamhetsåret:
- SPF är ett livskraftigt och aktivt förbund som man är intresserad av och som man lyssnar på i samhället
- SPF är en öppen, tillgänglig och attraktiv organisation för nuvarande och blivande medlemmar
- SPF är en trovärdig och uppskattad organisation som samarbetspartner
- SPF är en organisation som betonar samhällsnyttan och beaktar behovet av förnyelse

Höstmötet beslöt att förbundets verksamhet bygger på följande värden; livskvalitet, gemenskap, trygghet, jämlikhet och delaktighet.
Höstmötet enades också om att Svenska pensionärsförbundets målsättningar är att arbeta för trivsel och samhörighet och därigenom motverka ensamhet och utanförskap, att bevaka medlemmarnas intressen samt att ta tillvara den kunskap och livserfarenhet som pensionärerna har. Det sistnämnda kommer att lyftas starkt fram under det kommande året i och med att höstmötet beslöt att tema för år 2018 är ”Vi är en resurs!”.
IT-verksamheten prioriteras fortsättningsvis högt och målet är att stöda och stimulera pensionärernas intresse och kunskaper för informations- och kommunikationsteknik. IT-verksamheten sker i nära samarbete med föreningarnas frivilliga IT-aktiva. Förbundet erbjuder stöd, utbildning och tillgång till material.
Frågesportstävlingarna fortsätter och regionala uttagningar ordnas i mitten av februari i regionerna. 
Det hälsofrämjande arbetet har också en framträdande plats i förbundets verksamhet och på vårvintern kommer förbundet att ordna en motionskampanj och i slutet av sommaren ett förbundsmästerskap i boule.
Årets pensionär kommer år 2018 att utses av God Tids läsare. Pensionärerna uppmanas föreslå personer som är förtjänta av utmärkelsen, varefter styrelsen väljer fem kandidater som presenteras i tidningen och som läsarna får ta ställning till. På samma sätt kommer Årets IT-pensionär att utses.
Höstmötet beslöt också att förberedelserna inför förbundets tredje PangSÅNGFest inleds under det kommande året. Körsångsevenemanget ordnas nämligen i början av år 2019. 

Målet för förbundets intressebevakning under år 2018 är påverka samhällsutvecklingen för äldre i alla hänseenden på nationell, regional och lokal nivå. Förbundet fortsätter att formulera åsikter i frågor som är viktiga för pensionärerna, speciellt när det gäller social- och hälsovårdsreformen, samt att arbeta för god svensk service och goda möjligheter att verka på svenska. Förbundet har kontinuerlig kontakt med beslutsfattare inom politiken, pensionsbolagen, Folkpensionsanstalten och med instanser som handlägger ärenden som berör äldre. Intressebevakningen sker i samarbete med PIO rf, Pensionärsförbundens intresseorganisation och Finlands kommunförbund.
Strategichef Alex Fager från Yle avslutade höstmötet med en föreläsning om Finlandssvenskarna och Svenska Yle. Han konstaterade att medievanorna förändras och att Yle måste betjäna alla oberoende av apparat. Den vuxna finlandssvenska publiken ser på TV 2 h 25 min per dag och trenden är sjunkande. Finlandssvenskarna lyssnar på radio i medeltal 176 minuter per dag, men radiolyssnandet minskar också hela tiden. X3M är stark bland de unga och når en tredjedel varje vecka, men även här ser man en förändring, radio är nämligen inte längre det självklara valet för en ung finlandssvensk. Fager presenterade en lång lista med utvecklingsområden och nämnde bland annat att man arbetar med att göra det lättare att hitta på Yle Fem, speciellt beträffande program som bytt sändningstid samt att öka textningen på Fem/Teema. 
God Jul och Gott Nytt År
önskar
Berit Dahlin
verksamhetsledare

Berit Dahlin

En radiokanal
för seniorer

TIPS. I november träffade jag Korsholms pensionärer för att tala om nya medier. Sveriges Radios satsning på en webbsänd radiokanal för en mogen publik väckte deras intresse.

P4 Plus redan funnits i mer än ett år och förväntas så småningom nå en miljonpublik. Kanalen kan även höras i Finland, men alltså enbart på webben

– Det finns över två miljoner svenskar som är över 60 och nu ger vi dem det som många av dem önskar. Bra musik från 50-talet och framåt, samt guldkorn från vårt helt otroliga radioarkiv, sade Leif Eriksson, projektledare för den nya kanalen, när den startades.

Lyssna på P4 Plus

Vill du bli
skolfarfar?

I Svenskfinland finns det mer än 100 skolor som har minst en skolfarfar. God Tid skrev i januari om Karl-Erik Nyman, skolfarfar i St Karins svenska skola. Här hjälper han Sara Laitinen med en kärvande såg. Drömmer du om att bli skolfarfar eller  -morfar? Gå in och bekanta dig med vad det handlar om här.

Guldålder
– men inte för alla

Tankesmedjan Magma har i samarbete med Svenska pensionärsförbundet genomfört en ny utredning,Guldålder – men inte för alla. Pensionärsliv år 2024.

Denna framåtblickande omvärldsanalys granskar hur pensionärernas liv och verksamhetsförutsättningar påverkas när lagstiftningen förändras, pensionärernas andel av befolkningen ökar och den offentliga sektorn tvingas spara.

Du hittar den som PDF här.

*****************

Ny spännande digital hälsotjänst till SPF

Svenska pensionärsförbundets styrelse godkände den 14 januari Wellmo, en ny digital hälsotjänst, som nu blir tillgänglig för alla Svenska pensionärsförbundets medlemmar.

Se artikeln på sidan 9 i God Tid 1/2016 eller IT-sidan för mer information. I artikeln förekom fel epost-adress, observera därför att du kan anmäla dig som Wellmo användare genom att skicka e-post till wellmo@spfpension.fi.

Wellmo är tillgängligt för alla Svenska pensionärsförbundets medlemmar som har en smarttelefon.