Gör slut på åldersdiskrimineringen

10.12.2018 kl. 15:28
Nästan alla 1,5 miljoner pensionstagare i Finland har en låg inkomst. Hälften måste klara sig med en pension som understiger 1.434 euro i månaden.

:
Idag finns 1,3 miljoner personer som får ålderspension. Av dem lever 470.000 under den av EU bestämda fattigdomsgränsen 1200 euro/månad, de flesta är kvinnor. Ett ännu större antal kämpar nära fattigdomsgränsen och det ofördelaktiga indexet gör att allt fler hamnar under gränsen. 90 procent av pensionärerna har en bruttoinkomst som understiger 2.500 euro per månad. 
Ju äldre man blir desto fattigare blir man. Inför pensioneringen utgick man ursprungligen från att pensionen skulle utgöra minst 60 procent av den införtjänade medellönen. Omedelbart efter pensioneringen minskar inkomsten. Pensionernas köpkraft minskar jämfört med lönerna, en minskning som på grund av det brutna indexet fortgår till livets slut.

Arbetspensionsindexet 
För att bibehålla värdet på arbetspensionen användes i början löneindexet, som år 1977 ändrades till halvvägsindexet. År 1995 började man använda det brutna indexet som till sin natur är prisorienterat (80 procent enligt prisutvecklingen och 20 procent enligt löneutvecklingen), vilket gjort att pensionens köpkraft inte bibehållits vid stigande levnadsstandard. 
Då man år 1995 godkände det brutna indexet var man orolig för att medlen i pensionsfonderna inte skulle räcka till då de stora årsklasserna går i pension. Man ville hålla tillbaka pensionsutgifterna och öka medlen i pensionsfonderna. Pensionsfondernas värde översteg 200 miljarder euro år 2017. 

Större än statsbudgeten
Medlen i fonderna är nästan fyra gånger större än statsbudgeten. Av medlen i fonderna har 150 miljarder euro placerats utomlands, eftersom pengarna ”inte ryms” i Finland. Pensionsfondernas medelavkastning under åren 1998-2017 var 5,8 procent.  Fonderna växer årligen med 8-12 miljarder euro. Vid årsskiftet 2018 höjdes pensionerna med 0,55 procent, vilket ökade pensionsutgifterna med 150 miljoner euro. Samtidigt, år 2017, var fondernas placeringsvinst 7,4 procent. Fonderna växte med 14.100 miljoner euro. 
Då man år 1977 övergick till halvvägsindexet och år 1995 till det brutna indexet försämrade riksdagen medvetet pensionärernas köpkraft. Här började ålderspensionärernas fattigdomsspiral. Medborgarinitiativet 2016, som rörde ett återinförande av löneindexet – där man ville att pensionerna skulle växa i samma utsträckning som lönerna – fick 84 820 underskrifter, åstadkom inte en ändring i lagstiftningen. 

Det nya medborgarinitiativet                                     Detta nya medborgarinitiativ syftar till att återinföra det halvvägsindex som gällde åren 1977-95. Medborgarinitiativet har tagits av Finlands Seniorrörelse där undertecknad är styrelsemedlem. Nu är det dags att dämpa fondernas tillväxt och istället höja pensionerna. Pensionsfonderna är till för pensionärerna. En höjning av pensionerna skulle vara kostnadseffektiv. Här behövs inga skattemedel. Tvärtom skulle en högre pensionstrygghet öka skatteinkomsterna. 
Det behövs 50.000 undertecknare för att medborgarinitiativet skall behandlas i riksdagen. Den här gången tror vi att de flesta i Finlands riksdag kommer att stöda initiativet. 

Leif Jansson
Äldrerådet i Mariehamn
Styrelsemedlem i Finlands Seniorrörelse

Kaj-Gustav Sandholm
Mariehamns Pensionärsförening

Leif Jansson

ANNONSER