Vi kan tiga ihjäl coronaviruset

17.08.2020 kl. 13:20
Genom en ”tigandets kultur” kan vi till och med utrota coronaviruset, skriver Alexander van Assendelft, specialist i lungsjukdomar.

Coronaviruset SARS CoV-2 ger upphov till sjukdomen covid-19. Viruset sprider sig via luftvägarna antingen genom droppar som bildas vid hosta och nysning, eller genom mikroskopiska droppar (aerosol), som bildas när man pratar. Genom att hålla tillräckligt stora säkerhetsavstånd och minimera utandningsluftens aerosol genom att begränsa talandet, och spridningen av dropparna genom att hosta i armhålan eller i en pappersnäsduk, kan vi förhindra att coronaviruset sprids till medmänniskorna i vår närhet.

Genom en ”tigandets kultur” kan vi till och med utrota coronaviruset.

Världshälsoorganisationen WHO medgav i början av juli att SARS CoV-2-viruset (Svårt Akut Respiratoriskt Syndrom Corona Virus-2) kan spridas med luftburna mikroskopiskt småviruspartiklar, aerosoler. Det skedde efter påtryckningar av 239 forskare (varav sju var finländare) från 32 länder i ett öppet brev.

Den finländska läkarkåren hade redan den 15 maj genom en artikel i Finska Läkartidningen under rubriken ”Aerosol förmedlad SARS CoV-2 smitta – en underskattad fara”, blivit uppmärksammad på virusets spridning via aerosol. Författarna är Petri Kovanen, professor vid Wihuri Forskningsinstitut, Henrik Rosendahl, specialist i förlossningar och kvinnosjukdomar och Per-Henrik Groop, professor i inre medicin vid Helsingfors universitet, samt undertecknad.

Droppsmitta

Covid-19 är en lungsjukdom förorsakad via luftvägarna av SARS CoV-2 . Tidigare har man trott att smittan enbart sker genom droppar, som bildas vid hosta eller nysning.

Motståndet mot att acceptera aerosolen som smittväg beror på att den inte vetenskapligt kan bevisas. Det skulle fordra en studie, där människor som insjuknat i covid-19 medvetet smittar friska. En dylik studie skulle aldrig godkännas av en etisk kommitté, och har därför inte heller gjorts ens i fråga om influensa. Uppfattningen att bara större droppar smittar baserar sig på en föråldrad studie gjord för 86 år sedan. Någon logik finns inte i att göra skillnad på större och mindre droppar om de innehåller virus.

En annan invändning, som framförs är, att coronaviruset i fall av aerosol smitta borde göra det såsom bl.a. mässling eller tuberkulos.  De gör det minst 10 gånger effektivare. Därvid förbiser man det faktum att varje agens är olika, och att coronaviruset är nytt. I många avseenden kan man inte   jämföra det med något annat. Man vet fortfarande alltför litet om det. Det är ”lömskt” och farligt, då det lyckas lura många forskare genom att fungera annorlunda än tidigare kända smittkällor.

Känt sedan mars

Senast när en högklassig finsk forskargrupp under ledning av biträdande professor Ville Vuorinen vid Aalto universitetet den 28 mars i år i en intervju i MTV-nyheterna betonade att det redan vid pratande uppstår aerosol, borde också aerosol som smittväg ha tagits på allvar. Aerosolen sprids med luftströmmen liksom tobaksrök i luften. Animationer av spridningen från hosta och pratande kan ses på nätet (Aalto-yliopisto, 6.4. och 30.4.20). Luften fylls i båda fallen på ett liknande sätt av aerosol, – snabbt vid hosta och långsamt vid pratande. Vid hosta sjunker dropparna snabbt ner på golvet, men aerosolen fortsätter att sprida sig flera minuter och meter. Aerosolen blir hängande som ett moln i luften i ca tre timmar. Under en timmes tid kan det smitta ifall det innehåller coronavirus.

För att skydda oss mot viruset måste vi minimera den vid tal bildade aerosolen genom att tiga inomhus ifall pratande inte är absolut nödvändigt. Tala med varandra kan man göra utomhus. Det låter först skakande och omöjligt. Om man dock närmare överväger hur vi kunde klara oss i en ny kultur, där tigande vore norm och talande ett undantag, så inser vi, att vi under den rådande kommunikationstidsåldern i många avseenden redan nu tillämpar den metoden. Med hjälp av t.ex. apparater, som förvandlar skrift till tal kan en fåordig umgängeskultur ytterligare utvecklas.  På varje arbetsplats är det möjligt att på basen av de olika förutsättningarna komma fram till det bästa sättet att genomföra ”tystnadsplikten”. Där det inte är möjligt, t.ex. på vårdhem, kan FFP2-masker, som också skyddar mot aerosol, användas. Kirurgiska masker skyddar inte tillräckligt mot aerosol, vilket har haft ödesdigra följder för tusentals vårdanställda, inklusive läkare, som inte har förstått att skydda sig mot aerosolen och dött i covid-19.

Under tillställningar, där många människor samlas på båda sidorna av scenerna, såsom i konserter, teatrar och operor är det speciellt viktigt att undvika konversation också under pauserna. Vid sportevenemang är det säkert svårast att hållas tyst, men hellre en tyst publik än tävlingar utan publik. Läroanstalterna ställs inför speciella utmaningar, likaså restaurangerna, nattklubbarna  och dylikt.

Den tillsvidare härskande åsikten, att coronaviruset smittar enbart vid hosta och nysning förklarar inte hur det kommer sig att 19,8 miljoner människor (7.8.2020) har smittats med sådan fart som det har skett. Så många har säkert inte hostat eller nyst på varandra. Aerosolsmitta förklarar den snabba spridningen. Också en smittad människa utan symptom kan via aerosol föra viruset vidare. Att vem som helst kan ha fått smittan inklusive en själv, har man inte räknat med tillräckligt. 

I förhållande till viloandning är utandningens hastighet 5-10 gånger högre vid tal, 15 gånger högre vid sång, skrik och lätt kroppsligt arbete, samt över 50 gånger högre vid hosta och nysning. Ju högre hastighet, desto fler droppar och större mängder aerosoler.

Trygga kramar

Umgänget mellan människorna under coronapandemin vore lättare, om man skulle förstå varför man måste hålla avstånd från varandra. Det är inte den direkta fysiska kontakten, som är avgörande, utan de vid hosta bildade dropparna eller den vid samtal bildade aerosolen, som är smittfarlig. Vi kan tryggt krama om varandra i stillhet och hålla varandra i hand. Handhygien är alltid bra, men den förhindrar inte smitta med SARS CoV-2. Det finns inte ett enda fall beskrivet i den medicinska litteraturen, där en smitta skulle ha skett den vägen, och man är enig i fråga om det. Eftersom covid-19 är en lungsjukdom kan smitta enbart ske genom att inhalera coronaviruspartiklar. Fastän händerna skulle ha kontaminerats genom beröring av ytor med virus är det bara i teorin möjligt att få smitta genom att med fingrarna gräva i näsan, varifrån virus kan andas in i luftvägarna.

Då andningsluften vid normal andning når till ca 50 centimeter är ett säkerhetsavstånd på en meter tillräckligt för inomhusförhållanden ifall man inte pratar med varandra.

Effektiv ventilation är viktig överallt. Om möjligt bör den ha virus filtrering.

Ute kan man prata med beaktande av ett säkerhetsavstånd på 3-4 meter beroende på vinden.

Att den (a)sociala distanseringen har haft en åtminstone begränsad effekt beror på att den vid prat bildade aerosolens koncentration har minskat innan den har nått samtalspartnern.

Om man promenerar efter varandra måste avståndet vara ca 5 meter och om man springer 10 - 20 meter beroende på farten. Då är andningen betydligt effektivare och aerosolmolnet större. Därtill rör man sig genom aerosolmolnet, som den framför en varande lämnar efter sig.

Utrotande av viruset

Man skulle på ca en månad ur smittkurvorna se hur tigandet förhindrar spridningen av viruset.

Statsmakten borde redan i början av viruskrisen åtminstone för säkerhets skull ha varnat för den fara, som aerosolen utgör och givit rekommendationer för skydd mot den. I regeringens åtgärdspaket fattas fortfarande den viktigaste delen: preventionen. Åtgärdskedjan borde inte enbart vara ”testa-isolera-spåra-sköta” utan”förhindra-testa-isolera-spåra-sköta”.

Den största delen av finländarna skulle med stor sannolikhet förhålla sig positivt till ”tigandets kultur”, ifall dess betydelse klart fördes fram.

Strävan att eliminera aerosolen genom att till största delen tiga, skulle inom en månad minska antalet smittfall i så hög grad, att man kunde anse coronaviruset vara utrotat.  Då vi stänger in viruset i våra kroppar, eller med minister Krista Kiurus ord ”får viruset tillbaka i flaskan” och sätter korken på, så kan det inte smitta någon mera och dör. Det skulle motsvara en situation där hela befolkningen sattes i karantän. Virusets levnadscykel är ca en månad beräknad utgående från 14 dagars inkubationstid, i genomsnitt 14 dagars sjukdomstid och 3 dagars smittsamhet efter tillfrisknandet.

Med de nuvarande metoderna för att begränsa spridningen av viruset antas coronakrisen i värsta fall fortsätta i åratal ifall ett effektivt och säkert vaccin inte utvecklas. Det motiverar säkert att använda en annan, om och exceptionell metod, som syftar till att på en betydligt kortare tid inte bara begränsa virusets spridning utan också utrota det.

Om denna strategi lyckas och implementeras i resten av världen kan viruset så småningom utrotas helt och coronakrisen fås ur världen. Miljoner covid-19-fall skulle undvikas och hundratusentals liv räddas. För det skulle inte miljontals ansiktsmasker behövas. Olika länder har dock olika förutsättningar att begränsa talandet också beroende på kulturella skillnader. Vi i Finland kan av hävd ”tiga på två språk” och vi kan lära oss att göra det också på andra språk. Det vore speciellt viktigt nu, då faran för en andra våg av viruset föreligger. Inför den kan man konstatera att ”tala är silver, men tiga är guld”.

Alexander van Assendelft

specialist i lungsjukdomar

 

Alexander van Assendelft

ANNONSER