Förtroendevalda år 2017 

27.01.2017 kl. 11:29
Verksamhetsledaren # 1 Ett av Svenska pensionärsförbundets prioriterade områden är att tillvarata pensionärernas kunskaper och erfarenheter. Detta förverkligas genom tillsättande av olika förtroendeorgan som förbundsstyrelse, kommittéer och arbetsgrupper. 

Höstmötet utsåg i november förbundsstyrelse och den består av följande medlemmar under år 2017; Pia Berg från Närpes, Knut Brännbacka från Pedersöre, Eili Ervelä-Myréen från Helsingfors, Tor-Erik Landgärds från Mariehamn, Stig Nyberg från Raseborg, Birgitta Olsson från Kotka, Björn Sundqvist från Borgå, Gunnar Weckström från Vanda och Leif Westerén från Åbo. Som förbundsstyrelsens ordförande fungerar Ole Norrback från Vasa, som första vice ordförande Henrik Svarfvar från Korsholm och som andra vice ordförande Birgitta Olsson från Kotka. 

Den 19 januari samlades förbundsstyrelsen till konstituerande möte och utsåg arbetsutskott, olika kommittéer samt skattmästare.
Under år 2017 har arbetsutskottet följande sammansättning; Birgitta Olsson, Kotka, Alf Skogster, Grankulla, Henrik Svarfvar, Korsholm och Kristina von Weissenberg, Pargas. Förbundsordförande Ole Norrback fungerar som ordförande. Arbetsutskottets huvudsakliga uppgift är att bereda alla ärenden som behandlas i förbundets styrelse.
För att bereda förbundets utlåtanden och ställningstaganden i intressebevakningen samt för att bereda frågor för styrelsen som beaktar pensionärernas ställning i lagstiftningen utsågs en kommitté för  intressebevakning. Styrelsen utsåg följande medlemmar till kommittén; Marianne Falck, Helsingfors, Theresia Lindström, Borgå och Märta Marjamäki, Nådendal. God Tids chefredaktör Markus West ingår också i kommittén. Pehr Löv från Jakobstad fungerar som ordförande. 

Styrelsen tillsatte också en organisationskommitté bestående av Christer Bogren från Malax, Annika Loman från Åbo, Birgitta Olsson från Kotka, Alf Skogster från Grankulla, Björn Sundqvist från Borgå och Henrik Svarfvar från Korsholm. Som ordförande fungerar Paul Lindell från Vasa. Organisationskommitténs uppgift är bereda ärenden av administrativ natur och ärenden av stadge- och organisationskaraktär samt att följa upp förbundets strategiska mål och planera förbundets medlemsrekrytering.
För att samordna förbundets IT-verksamhet tillsatte styrelsen en IT-kommitté med följande medlemmar; Alf Bäckström, Närpes, Anna Ehrnrooth, Kyrkslätt, Isa Forsbäck, Raseborg, Kaj Kankaanpää, Grankulla, Carl-Gustav Molander, Jakobstad, Esa Mäkelä, Pargas, Ulf Wahlström, Helsingfors samt God Tids chefredaktör Markus West. Som ordförande fungerar Knut Brännbacka från Pedersöre.
Styrelsen utsåg en resekommitté med uppgift att initiera, planera och utvärdera förbundets reseverksamhet samt att koordinera reseverksamheten i regionerna och förbundet. Resekommittén samarbetar med medlemsföreningarnas resekoordinatorer och handhar utbildningen av resekoordinatorer och –ledare inom förbundet. 

Resekommitténs sammansättning år 2017 är följande; Bengt Andergård, Borgå, Hedda Bonn, Helsingfors, Catharina Hindrén, Raseborg, Asta Lindholm, Pargas och Göran Stenius, Grankulla. Som ordförande för resekommittén fungerar Henrik Svarfvar från Korsholm.
Styrelsen tillsatte även ett redaktionsråd med uppgift att uppgöra förslag till redaktionell linje för medlemstidningen God Tid samt att bereda frågor som gäller tidningens utgivningsfrekvens och ämnesområden. Redaktionsrådet består av Anita Ismark från Korsnäs,  Olle Spring från Raseborg, Bertel Widjeskog från Jakobstad samt annonsansvariga Jonny Åstrand från Cj Center Kb. Som ordförande för redaktionsrådet fungerar Torbjörn Kevin från Åbo.
Till skattmästare för år 2017 utsågs Lasse Koivu från Grankulla.
Förbundsstyrelsen och kommittéerna sammankommer regelbundet under året. Förbundsstyrelsens protokoll finns tillgängliga på förbundets webbplats, www.spfpension.fi.

Berit Dahlin
verksamhetsledare

Berit Dahlin

ANNONSER