Valfrihet men inte för alla

10.04.2017 kl. 11:02
18 landskap kommer att ha det övergripande ansvaret för social- och hälsovården fr.o.m. 1.1.2019. 

Jag citerar regeringen: ”Syftet med social- och hälsovårdsreformen är att se till att alla har tillgång till jämlika och moderna social- och hälsotjänster till rimliga kostnader. I samband med social- och hälsovårdsreformen ska kunderna få mer valfrihet inom social- och hälsotjänsterna. Därför kommer en valfrihetslag att stiftas. Syftet med lagen är att genom valfrihet öka kundens möjligheter att påverka och få vård snabbare samt att förbättra tjänsternas kvalitet och kostnadseffektivitet. Avsikten är att stärka de tjänster vid social- och hälsocentralerna som finns nära kunden.”


Vårdcentralerna skall ge den service som dagens hälsovårdscentraler ger och dessutom handledning inom socialvården. Fr.o.m. 2021 utökas serviceformerna så att de motsvarar kommunernas socialsektor i dag.
Vårdcentraler och munvårdsenheter skall bolagiseras och kunderna kan för ett år i taget välja vilket bolag man önskar få till serviceproducent. Dessa aktörer kan vara privata, tredje sektorn eller landskapet. Bolagen (blått 1 och 2) får betalt i enlighet med de anmälda kundernas sjuklighet. Bolagen kan i sin tur ge betalsedel till annan producent, som har godkänts av landskapet. Det gäller bl.a. fysioterapi och tandvård. Ifall kunden inte vill eller kan välja, skall landskapet erbjuda motsvarande tjänster i sina bolag (brunt 1och 2). 


Vid mer krävande vård eller omsorg skall landskapets tjänstemän göra upp en kundplan för kunden och ge en kundsedel till ett visst värde. Kunden kan skaffa sin vård var som helst i landet eller så anvisar landskapet lämplig producent. Väljer man en dyr vårdproducent får man betala mellanskillnaden själv. 
Har kunden mycket stort vård- eller omsorgsbehov skall man få en personlig budget för  t.ex. tungt serviceboende vid lämplig enhet, som man väljer själv eller blir anvisad. Detta alternativ skall användas främst inom äldreomsorgen och handikappvården.
Ifall kunden inte klarar av att välja själv skall landskapet erbjuda assistans.
Alla myndighetsbeslut görs av landskapet. Det gäller t.ex. barnskyddsärenden och tvångsvård vid svår psykisk sjukdom.
Hela denna produktionsapparat skall styras och kontrolleras av speciella organ i landskapen.


Förutsättningen för att bli producent är att man har ett it-system som är kompatibelt med det system, som landskapet valt. 
Pensionärsförbundet har gett ett utlåtande om förslaget till valfrihets­lagstiftning. Förbundet anser att regeringens målsättning, att göra systemet mera kundvänligt, jämlikt och kostnadseffektivt, är bra. Det kvalitetsutvecklingsarbete som görs i anslutning till beredningen är nödvändig och bra.
Men, modellen ökar ojämlikheten särskilt på landsbygden där valmöjligheterna är få, för att inte tala om minoritetsspråksgruppernas orättvisa situation. Integreringen av socialsektorn i servicekedjan försämras. 
Pensionärsförbundet anser att besparing inte uppnås p.g.a. stor förvaltningsapparat. It-lösningarna kan omöjligt vara i skick till 1.1.2019. De stora osäkerhetsmomenten gör att man bör skjuta på tidtabellen och låta utföra en grundlig utvärdering genom försök med valfrihet.


Pehr Löv
Ordförande i SPF:s intressebevakningskommitté

Pehr Löv

ANNONSER