Stiftelsen för svensk pensionärsverksamhet

05.10.2017 kl. 10:04
Verksamhetsledaren #7 Stiftelsen för svensk pensionärsverksamhet i Finland sr grundades år 2010 av Svenska pensionärsförbundet och dess hemort är Helsingfors. Stiftelsens grundkapital, 40 000 euro, tillkom genom överföring av Jarl V. Hellströms fond från Svenska pensionärsförbundet. Samma år verkställdes en kampanj för att öka kapitalet och sammanlagt erhölls drygt 20 donationer på dryga 330 000 euro.

Stiftelsens ändamål är att verka för och förbättra samt understödja finlandssvenska pensionärers andliga och kroppsliga  hälsa och livskvalitet samt trivsel i vardagen.
Stiftelsen kan ta emot donationer och testamenten samt utöka sin egendom även på andra sätt som är förenliga med bestämmelserna i lagen om stiftelser. Stiftelsen kan inte idka affärsverksamhet. Stiftelsen kan vid behov inrätta fonder, namngivna enligt donatorns önskemål. Stiftelsen kan äga värdepapper, eventuella andra placeringsinstrument och fastigheter.
Stiftelsen förvaltas av en styrelse, som utses av Svenska pensionärsförbundets styrelse. Stiftelsens styrelse består av Svenska pensionärsförbundets presidium samt högst fyra övriga ledamöter med erfarenhet av förmögenhetsförvaltning, dock minst tre och högst sju personer. Mandatperioden för stiftelsens styrelse är från årsmöte till årsmöte. Styrelsen väljer inom sig en ordförande och en vice ordförande. 
Styrelsen består för närvarande av Ole Norrback, ordförande, Henry Wiklund, viceordförande samt Birgitta Olsson, Magnus Öhman och Lasse Koivu. Som ombudsman för styrelsen fungerar förbundets verksamhetsledare och för den löpande ekonomin ombudsman Veronica Biaudet.
Styrelsens uppgift är att kontrollera att stiftelsens förvaltning och verksamhet ordnas på behörigt sätt. Av den direkta årliga nettoavkastningen på stiftelsens tillgångar ska i genomsnitt tjugo procent läggas till kapitalet. 
Om stiftelsen upplöses, ska dess nettotillgångar överlåtas i första hand till Svenska pensionärsförbundet rf och i andra hand till mottagare som enligt styrelsens prövning bäst verkar för det ändamål för vilket stiftelsen har verkat. 

Stiftelsen förverkligar sitt allmännyttiga ändamål genom att årligen bevilja understöd främst till samfund och institutioner, vilkas verksamhet stöder stiftelsens ändamål. Reserveringen för utdelningen görs i bokslutet under föregående år.
Utdelningen har fördelat sig på följande sätt; år 2013 utdelades 14 understöd till ett belopp av 7520 euro, år 2014 utdelades 17 understöd till ett belopp av 10 000 euro, år 2015 utdelades 28 understöd till ett belopp av 13 600 euro, år 2016 utdelades 33 understöd till ett värde av 12 500 euro och i år utdelades 41 understöd till ett belopp av 14 500 euro.
Ansökan om understöd från Stiftelsen kan sökas från och med 1.11. Sista inlämningsdag är 31.1.2018. 

Denna gång prioriteras uppsökande verksamhet inom föreningen och föreningens verksamhetsområde samt skapande av guldkant i tillvaron.
Ansökningsblanketter finns på Stiftelsens hemsida och kan också beställas av Veronica Biaudet, tfn 020 7288882 eller per e-post stiftelseninfo@spfpension.fi.
Blanketten kan sändas per e-post till stiftelseninfo@spfpension.fi  eller per post, Stiftelsen för svensk pensionärsverksamhet i Finland, PB 129, 00101 Helsingfors. 
För närmare information kontakta ombudsman Berit Dahlin, tfn 020 7288812 eller berit.dahlin@spfpension.fi.

Berit Dahlin
Ombudsman för Stiftelsen 
för svensk pensionärsverksamhet i Finland
 

Berit Dahlin

ANNONSER