Svenska pensionärsförbundets förtroendevalda under 2018

26.01.2018 kl. 11:17
Verksamhetsledaren #1 Svenska pensionärsförbundets förtroendevalda under 2018
En av Svenska pensionärsförbundets målsättningar är att ta tillvara den kunskap och livserfarenhet som pensionärerna har och detta förverkligas bland annat genom tillsättande av olika förtroendeorgan som förbundsstyrelse, kommittéer och arbetsgrupper. 

Höstmötet utsåg i november förbundsstyrelse och den består av följande medlemmar under år 2018; Pia Berg från Närpes, Christjan Brander från Iniö, Knut Brännbacka från Pedersöre, Eili Ervelä-Myréen från Helsingfors, Filip Hamro-Drotz från Grankulla, Anita Ismark från Korsnäs, Birgitta Olsson från Kotka, Kaj Sandholm från Mariehamn, Kaj Sjöblom från Kyrkslätt och Björn Sundqvist från Borgå. Som förbundsstyrelsens ordförande fungerar Ole Norrback från Vasa.
Den 19 januari samlades förbundsstyrelsen till konstituerande möte och utsåg arbetsutskott, olika kommittéer samt skattmästare. Anita Ismark från Korsnäs valdes till första vice ordförande och Birgitta Olsson från Kotka till andra vice ordförande.

Under år 2018 har arbetsutskottet följande sammansättning; Anita Ismark, Korsnäs, Birgitta Olsson, Kotka, Alf Skogster, Grankulla och Kristina von Weissenberg, Pargas. Paul Lindell valdes till adjungerad medlem. Förbundsordförande Ole Norrback fungerar som ordförande. Arbetsutskottets huvudsakliga uppgift är att bereda ärenden som behandlas i förbundets styrelse.
För att bereda förbundets utlåtanden och ställningstaganden i intressebevakningen samt för att bereda frågor för styrelsen som beaktar pensionärernas ställning i lagstiftningen utsågs en kommitté för intressebevakning. Följande medlemmar ingår i kommittén; Gun Carlson, Finström, Marianne Falck, Helsingfors och Märta Marjamäki, Nådendal. Pehr Löv från Jakobstad fungerar som ordförande. 
För att samordna förbundets IT-verksamhet tillsatte styrelsen en IT-kommitté med följande medlemmar; Alf Bäckström, Närpes, Anna Ehrnrooth, Kyrkslätt, Isa Forsbäck, Raseborg, Kaj Kankaanpää, Grankulla, Carl-Gustav Molander, Jakobstad, Esa Mäkelä, Dragsfjärd och Ulf Wahlström, Helsingfors. Som ordförande fungerar Knut Brännbacka från Pedersöre.

Styrelsen utsåg en resekommitté med uppgift att initiera, planera och utvärdera förbundets reseverksamhet samt att koordinera reseverksamheten i regionerna och förbundet. Resekommittén samarbetar med medlemsföreningarnas resekoordinatorer och handhar utbildningen av resekoordinatorer och –ledare inom förbundet.
Resekommitténs sammansättning år 2018 är följande; Hedda Bonn, Helsingfors, Catharina Hindrén, Raseborg, Asta Lindholm, Pargas, Göran Stenius och Benita Sundström, Grankulla och Håkan Wikberg, Korsholm. Som ordförande för resekommittén fungerar Christjan Brander från Iniö.
Styrelsen tillsatte även ett redaktionsråd med uppgift att uppgöra förslag till redaktionell linje för medlemstidningen God Tid samt att bereda frågor som gäller tidningens utgivningsfrekvens och ämnesområden. Redaktionsrådet består av Anita Ismark från Korsnäs, Lena Selén från Ingå, Nina Weckström från Helsingfors, Bertel Widjeskog från Jakobstad samt annonsansvariga Jonny Åstrand från Cj Center Kb. Som ordförande för redaktionsrådet fungerar Torbjörn Kevin från Åbo.

Till skattmästare för år 2018 utsågs Lasse Koivu från Grankulla.
Förbundsstyrelsen och kommittéerna sammankommer regelbundet under året. Förbundsstyrelsens protokoll finns tillgängliga på förbundets webbplats, www.spfpension.fi.

 

Berit Dahlin

ANNONSER