Det är aldrig för sent att börja använda dator

31.10.2018 kl. 09:45
Verksamhetsledaren # 8 Samtidigt som digitaliseringen av samhället och offentliga tjänster går framåt i allt snabbare takt och allt fler börjar använda dator för att sköta sina ärenden, har man också under hösten i bredare skala börjat utreda åtgärder för att få alla medborgare med! Finansministeriet och Befolkningsregistercentralen har en central roll i detta arbete.

Befolkningsregistercentralen har ålagts ansvaret för att på nationell nivå koordinera it-stöd till den del av befolkningen som riskerar att inte hänga med i digitaliseringen, det vill säga i första hand den äldre befolkningen. 
Befolkningsregistercentralens uppdrag är att arbeta fram en modell för hur och hurdan hjälp som behövs och har därför startat fem pilotförsök i Lapplands sjukvårdsdistrikt samt i Österbottens, Norra Karelens, Norra Österbottens och Nylands landskapsförbund. Områdena valdes så att de utgör en helhet som är så omfattande och regionalt mångsidig som möjligt samt kompletterar varandra verksamhetsmässigt. Det sammanräknade antalet invånare i pilotområdena uppgår till cirka 2,6 miljoner personer, vilket betyder att man når nästan hälften av invånarna i Finland. 
 
Utvecklingsarbetet sker i tätt samarbete mellan de olika pilotprojekten, Befolkningsregistercentralen och finansministeriet. Målet är att information också i fortsättningen delas öppet och att bästa praxis sprids från ett område till ett annat. 
Befolkningsregistercentralen har inga planer på att själva erbjuda it-stöd, utan deras uppgift är att koordinera och se till att ingen region eller grupp blir utan stöd. Det praktiska arbetet kommer troligtvis att ske på samma sätt som idag, med varierande modeller och flera olika aktörer. Behovet eller förutsättningarna för förbundets it-verksamhet verkar därför inte förändras och principen med handledning eller kamratstöd som vår verksamhet bygger på är den som förespråkas allmänt. Det verkar samtidigt sannolikt att någon central aktör som till exempel biblioteken får en allt viktigare roll att erbjuda stöd.

Svenska pensionärsförbundet påbörjade sin it-verksamhet redan år 2010. Vi har alltså hunnit samla på oss en bred kunskap gällande ordnande av it-stöd. På många sätt är staten nu i samma situation som förbundet var år 2010, man funderar på vad som behövs, vad som fungerar och inte fungerar. Vi deltar därför i pilotarbetsgrupperna för att föra fram den här kunskapen, men vi har också en viktig uppgift i att se till att både tjänsterna som erbjuds digitalt och det stöd som erbjuds finns på svenska.
Förutom att kräva god svensk service ser vi det också som vår uppgift att bevaka att de som inte använder dator fortsatt får bra service, vilket inte heller är självklart när man medvetet gått in för att i första hand erbjuda digital service. Förbundet har också gett utlåtanden om att man från statligt håll borde erbjuda eller subventionera datorutrustning för den grupp som riskerar att inte kunna ta del av servicen på grund av ekonomiska skäl.

I ivern att erbjuda it-stöd har man kanske från statligt håll glömt bort att undersöka de verkliga orsakerna till att vissa grupper inte använder dator. Det kan säkert vara brist på stöd, men även ekonomiska orsaker inverkar liksom bristande intresse. Utan intresse är det svårt om inte omöjligt att lära sig använda dator. Vi försöker därför i vår verksamhet lyfta fram roliga och intressanta saker man kan göra med datorn, men också samarbeta med andra projekt som fokuserar på det roliga och glädjefulla med datorerna. 
Som du kan läsa i detta nummer är det aldrig för sent att börja använda dator och många forskningsresultat visar på att de som använder internet mår bättre, både fysiskt och psykiskt!
 

Berit Dahlin, verksamhetsledare

ANNONSER