Pensionärsförbundets förtroendevalda 2020

31.01.2020 kl. 07:54
Höstmötet utsåg i november förbundsstyrelse. Nu har styrelsen konstituerat sig och valt en rad kommittéer som är viktiga för arbetet i förbundet. De centrala organen presenteras nedan.

Styrelsen  består av följande medlemmar under år 2020; Christian Beijar från Mariehamn, Pia Berg från Närpes, Christjan Brander från Iniö, Eili Ervelä-Myréen från Helsingfors, Filip Hamro-Drotz från Grankulla, Anita Ismark från Korsnäs, Ulf Kjerin från Kyrkslätt, Pehr Löv från Jakobstad, Birgitta Olsson från Kotka och Monika Tillander från Sibbo. Som förbundsstyrelsens ordförande fungerar Ole Norrback från Vasa.

Den 22 januari samlades förbundsstyrelsen till konstituerande möte och utsåg arbetsutskott, kommittéer samt skattmästare. Anita Ismark från Korsnäs valdes till första vice ordförande och Birgitta Olsson från Kotka till andra vice ordförande.

Till skattmästare för år 2020 utsågs Henrik Winberg från Esbo.

Under år 2020 har arbetsutskottet följande sammansättning; Anita Ismark, Korsnäs, Birgitta Olsson, Kotka, Mikael Reuter, Pargas och Alf Skogster, Grankulla. Paul Lindell från Vasa och Henrik Winberg valdes till adjungerade medlemmar. Förbundsordförande Ole Norrback fungerar som ordförande. Arbetsutskottets huvudsakliga uppgift är att bereda ärenden som behandlas i förbundets styrelse.

För att bereda förbundets utlåtanden och ställningstaganden i intressebevakningen samt för att bereda frågor för styrelsen som beaktar pensionärernas ställning i lagstiftningen utsågs en kommitté för intressebevakning och påverkan. Följande medlemmar ingår i kommittén; Hans Blomberg, Sibbo, Gustav Båsk, Esbo, Gun Carlson, Finström, Marianne Falck, Helsingfors, Göran Honga, Vasa, Clara Kronqvist-Sundström, Pargas samt Märta Marjamäki från Nådendal. Pehr Löv från Jakobstad fungerar som ordförande.

För att samordna förbundets it-verksamhet tillsatte styrelsen en it-kommitté med följande medlemmar; Anna Ehrnrooth, Kyrkslätt, Isa Forsbäck, Raseborg, Kaj Kankaanpää, Grankulla, Alice Lillas, Korsholm, Britta Malm, Närpes, Carl-Gustav Molander, Jakobstad, Esa Mäkelä, Dragsfjärd, Kerstin Ramström, Mariehamn och Ulf Wahlström, Helsingfors. Som ordförande fungerar Christjan Brander från Iniö.

Styrelsen utsåg en resekommitté med uppgift att initiera, planera och utvärdera förbundets reseverksamhet samt att koordinera reseverksamheten i regionerna och förbundet. Resekommittén samarbetar med medlemsföreningarnas resekoordinatorer och handhar utbildningen av resekoordinatorer och -ledare inom förbundet.

Resekommitténs sammansättning år 2020 är följande; Tina Fabricius, Esbo, Catharina Hindrén, Raseborg, Asta Lindholm, Pargas, Göran Stenius och Benita Sundström, Grankulla samt Håkan Wikberg, Korsholm. Som ordförande för resekommittén fungerar Anita Ismark från Korsnäs.

Styrelsen tillsatte även ett redaktionsråd med uppgift att uppgöra förslag till redaktionell linje för medlemstidningen God Tid samt att bereda frågor som gäller tidningens utgivningsfrekvens och ämnesområden. Redaktionsrådet består av Kjell Hägglund från Esbo, Anita Ismark från Korsnäs, Lena Selén från Ingå, Nina Weckström från Helsingfors, Bertel Widjeskog från Jakobstad samt annonsansvariga Jonny Åstrand från Cj Center Kb. Som ordförande för redaktionsrådet fungerar Torbjörn Kevin från Åbo.

Förbundsstyrelsen och kommittéerna sammankommer regelbundet under året. Förbundsstyrelsens protokoll finns tillgängliga på förbundets webbplats, www.spfpension.fi.

 

Berit Dahlin, verksamhetsledare

ANNONSER