Stiftelsen för svensk pensionärsverksamhet

28.02.2020 kl. 08:06
Stiftelsen för svensk pensionärsverksamhet i Finland sr grundades år 2010 av Svenska pensionärsförbundet och dess hemort är Helsingfors. 

Stiftelsens grundkapital, 40 000 euro, tillkom genom överföring av Jarl V. Hellströms fond från Svenska pensionärsförbundet. Samma år verkställdes en kampanj för att öka kapitalet och sammanlagt erhölls drygt 20 donationer på dryga 330 000 euro. Främst tack vare god förvaltning har fondens kapital fördubblats sedan starten.
Stiftelsens ändamål är att verka för och förbättra samt understödja finlandssvenska pensionärers andliga och kroppsliga  hälsa och livskvalitet samt trivsel i vardagen.

Stiftelsen kan ta emot donationer och testamenten samt utöka sin egendom även på andra sätt som är förenliga med bestämmelserna i lagen om stiftelser. Stiftelsen kan inte idka affärsverksamhet. Stiftelsen kan vid behov inrätta fonder, namngivna enligt donatorns önskemål. Stiftelsen kan äga värdepapper, eventuella andra placeringsinstrument och fastigheter.
Stiftelsen förvaltas av en styrelse, som utses av Svenska pensionärsförbundets styrelse. Stiftelsens styrelse består av Svenska pensionärsförbundets presidium samt högst fyra övriga ledamöter med erfarenhet av förmögenhetsförvaltning, dock minst tre och högst sju personer. Mandatperioden för stiftelsens styrelse är från årsmöte till årsmöte. Styrelsen väljer inom sig en ordförande och en vice ordförande. 
Styrelsen består för närvarande av Ole Norrback, ordförande, Henry Wiklund, viceordförande samt Anita Ismark, Lasse Koivu, Birgitta Olsson, Björn Sundqvist och Magnus Öhman. Som ombudsman för styrelsen fungerar förbundets verksamhetsledare.
Styrelsens uppgift är att kontrollera att stiftelsens förvaltning och verksamhet ordnas på behörigt sätt. Av den direkta nettoavkastningen på stiftelsens tillgångar ska i genomsnitt tjugo procent läggas till kapitalet. 
Om stiftelsen upplöses, ska dess nettotillgångar överlåtas i första hand till Svenska pensionärsförbundet rf och i andra hand till mottagare som enligt styrelsens prövning bäst verkar för det ändamål för vilket stiftelsen har verkat. 
Stiftelsen förverkligar sitt allmännyttiga ändamål genom att årligen bevilja understöd främst till samfund och institutioner, vilkas verksamhet stöder stiftelsens ändamål. Avkastningen kan inte användas av förbundet. Reserveringen för utdelningen görs i bokslutet under föregående år. 

Utdelningen har fördelat sig på följande sätt; år 2013 utdelades 14 understöd till ett belopp av 7520 euro, år 2014 utdelades 17 understöd till ett belopp av 10 000 euro, år 2015 utdelades 28 understöd till ett belopp av 13 600 euro, år 2016 utdelades 33 understöd till ett värde av 12 500 euro, år 2017 utdelades 41 understöd till ett belopp av 14 500 euro, år 2018 utdelades 45 understöd till ett belopp av 14 000 euro, år 2019 utdelades 34 understöd till ett belopp av 12 300 euro. I år utdelas 13 000 euro.
För närmare information, se spfstiftelsen.fi eller kontakta ombudsman Berit Dahlin, tfn 040 5780248 eller berit.dahlin@spfpension.fi.

 

Berit Dahlin

ANNONSER