Nystart präglar förbundets jubileumsår

19.11.2021 kl. 09:37
Svenska pensionärsförbundet höstmöte gick av stapeln den 10 november i Tammerfors och på distans. På dagordningen stod förutom val av förbundsordförande, godkännande av verksamhetsplan och budget för år 2022.

År 2022 firar Svenska pensionärsförbundet 50-årsjubileum, vilket kommer att genomsyra verksamheten under året. Förbundet kommer att ordna en Jubileumsbudkavle, i november utkommer ett Jubileumsmagasin och i anslutning till höstmötet  den 18 november 2022 ordnas en Jubileumsfest. 
Höstmötet fastställde följande visioner för det kommande verksamhetsåret:

  • SPF är ett livskraftigt och aktivt förbund som man är intresserad av och som man lyssnar på i samhället
  • SPF är en öppen, tillgänglig och attraktiv organisation för nuvarande och blivande medlemmar
  • SPF är en trovärdig och uppskattad organisation som samarbetspartner
  • SPF är en organisation som betonar samhällsnyttan och beaktar behovet av förnyelse

Höstmötet beslöt att förbundets verksamhet bygger på följande värden; livskvalitet, gemenskap, trygghet, jämlikhet och delaktighet.
Höstmötet enades också om att Svenska pensionärsförbundets målsättningar är att arbeta för trivsel och samhörighet och därigenom motverka ensamhet och utanförskap, att bevaka medlemmarnas intressen samt att ta tillvara den kunskap och livserfarenhet som pensionärerna har. 
Tema för år 2022 är ”Nystart och jubileum!”

It-verksamheten prioriteras högt och målet är att stödja och stimulera pensionärernas intresse och kunskaper för informations- och kommunikationsteknik. It-verksamheten ska hjälpa så många pensionärer som möjligt in i it-åldern och på så sätt förbättra deras livskvalitet och möjlighet att vara delaktiga i samhället. It-verksamheten sker i nära samarbete med föreningarnas frivilliga it-aktiva. Förbundet erbjuder stöd, utbildning och tillgång till material.
Målet för förbundets intressebevakning under år 2022 är att påverka samhällsutvecklingen i enlighet med de äldres intressen i alla hänseenden på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Förbundet fortsätter att formulera och föra fram åsikter i frågor som är viktiga för pensionärerna, speciellt när det gäller social- och hälsovårdsreformen och pensionärernas ekonomi, samt att arbeta för god svensk service och goda möjligheter att verka på svenska. 
Förbundet har kontinuerlig kontakt med beslutsfattare inom politiken, pensionsbolagen, Folkpensionsanstalten och med instanser som handlägger ärenden som berör äldre. Intressebevakningen sker även i samarbete med PIO rf, Pensionärsförbundens intresseorganisation.
Som en del av intressebevakningen genomförs en Jubileumsbudkavle under år 2022. Målet är att synliggöra Svenska pensionärsförbundet och påverka beslutsfattare på lokal, regional och nationell nivå. Budkavlen genomförs i april-maj och medlemsföreningarna avgör själva hur budkavlen framförs. Medlemsföreningarnas budkavletexter kommer också att följas upp digitalt på förbundets webbplats och sociala medier under april och maj.
Jubileumsbudkaveln kommer att överlämnas till riksdagen och Ålands lagting under september månad.

Frågesportstävlingarna fortsätter och regionala uttagningar ordnas  den 9 februari 2022 i regionerna. 
Under jubileumsåret kommer en skrivartävling att ordnas med temat Det glömmer jag aldrig!
Det hälsofrämjande arbetet har en framträdande plats i förbundets verksamhet och motionskampanjer kommer att ordnas på våren och hösten. På sommaren genomförs förbundsmästerskap i boule och golf.
Höstmötet beslöt också att utse Årets pensionärsförening och Årets it-gärning år 2022.
Höstmötet fastställde också att God Tid utkommer med tio nummer under jubileumsåret varav ett är ett dubbelnummer i form av ett Jubileumsmagasin. 
Förbundsordförande Ole Norrback avtackades av första viceordförande Anita Ismark, verksamhetsledare Berit Dahlin och personalen samt generalsekreterare Peter Sikström från SPF Seniorerna i Sverige.
I höstmötet deltog 174 delegater varav cirka hälften på distans.


 

Berit Dahlin, verksamhetsledare

ANNONSER