Vård och omsorg ska finnas nära till hands

17.12.2021 kl. 07:10
Pensionärsförbundens intresseorganisation rf (PIO), som representerar sex nationella pensionärsorganisationer, har inför välfärdsområdesvalet den 23 januari godkänt några teser som sätter fokus på hur pensionärerna önskar att servicen till de äldre ska utvecklas inom vård och omsorg.
De välfärdsområden, som skall grundas i och med att social- och hälsovården förnyas, får nya uppgifter.
Välfärdsområdena ansvarar i framtiden både för social- och hälsovården och för räddningsverksamheten.
PIO påminner om att åldersstrukturen i vårt samhälle håller på att förändras. De äldres antal växer, vilket sätter press på hur man skall utveckla de äldres levnadsvillkor och service. Det gäller att garantera att alla äldre tillåts åldras på ett så funktionsdugligt sätt som möjligt och att förbättra deras delaktighet i samhället.
Det är viktigt att i detta första områdesval i historien utmana kandidaterna till att också beakta hur man kan garantera att det ges tillräckliga möjligheter för de äldre invånarna i välfärdsområdena att vara delaktiga och göra sig hörda. När social- och hälsovårdstjänsterna digitaliseras måste man komma ihåg att inte alla invånare kan eller har möjligheter till att använda sig av e-tjänster, vare sig nu eller i framtiden.
1.  En modell för äldreråd 
i områdena tas i bru
k
En verksamhetsmodell för älderåd i områdena måste utvecklas och för detta ändamål måste tillräckliga resurser reserveras. PIO betonar att man måste utveckla och förstärka verksamheten för de regionala äldreråd, som införs i enlighet med regionalförvaltningen, och deras samarbete med de äldreråd som grundar sig på kommunallagen.
2. Pensionärsorganisationer na skall representeras i äldreråden
PIO anser att det är viktigt att säkerställa att riksomfattande pensionärsorganisationer, som nu verkar på välfärdsområdet, blir representerade när man upprättar regionala äldreråd. Pensionärsorganisationerna förfogar sedan decennier över mycket kunnande och empiriska data om de äldres behov och deras vardagsproblem samt vilka alternativ det finns för att lösa dem. Det är de äldre invånarna och deras eventuella intressebevakare som innehar beslutanderätten i äldreråden.
PIO uppmanar funktionärerna i sina medlemsorganisationer att föra ett nära samarbete både på lokal och regional nivå. Den regionala demokratin förutsätter ett aktivt och effektivt regionalt medborgarsamhälle.
3. Tjänsterna måste 
finnas i de äldres närhet

Välfärdsområdena måste försäkra sig om att de tjänster, som individerna behöver, finns tillgängliga för alla i tillräcklig kvantitet och kvalitet. För äldre medborgare är det väsentligt att social- och hälsovårdstjänster finns tillgängliga utan hinder. Man måste garantera att det finns en fungerande närservice för kommuninvånarna utan hänsyn till deras ålder eller boningsort. I synnerhet i glesbygden måste man skapa nya rutiner för olika tjänster för att komplettera viktig närservice.
Man måste stöda de seniorer, som vill bo i sitt eget hem, genom att tillhandahålla tillräckliga och förmånliga tjänster hemma hos dem. Nödvändiga och tillräckliga resurser måste reserveras för hemvård, närståendevård och familjevård.
Den förebyggande verksamheten måste få en vedertagen verksamhetsform och service för att man skall kunna främja de äldres funktionsförmåga och på så sätt senarelägga behovet av dygnetruntvård. 
Dessutom måste man kunna erbjuda nödvändiga rehabiliteringstjänster så att senioren kan fortsätta bo hemma.
4. Stöd för de äldre vad gäller digitala tjänster
Att få service inom den offentliga förvaltningen och myndigheterna befrämjas med hjälp av digitala medel. Även vad digitaliseringen gäller så måste människan och hennes individuella behov stå i centrum. Särskilt vad gäller digitaliseringen av social- och hälsovårdstjänster måste man ta de äldre i beaktande, som troligtvis oftare än andra befolkningsgrupper har svårigheter med att använda olika tjänster till exempel på grund av rörelsehinder, minnessjukdom, eller nedsatt hörsel eller syn. Våra äldre medborgare har också jämförelsevis mycket svagare datakunskap. Man kan inte erbjuda servicestöd åt äldre invånare enbart på digital väg.
Det optimala ur de äldres synvinkel sett är att få alla tjänster ”i samma lucka”. Servicenätet måste täcka hela regionen i tillräcklig utsträckning och serviceställena får inte tillåtas sprida ut sig alltför långt bort. Vid behov måste tjänsterna föras närmare individen till exempel med hjälp av servicebussar.
Mot bakgrunden av att alla medborgare skall behandlas jämlikt tycker vi att det är synnerligen viktigt att garantera att den service som myndigheterna tillhandahåller är lättillgänglig på regionnivå i hela landet.
En resa till ett serviceställe får inte bli oskäligt lång någonstans. PIO betonar att samtidigt som man främjar den digitala utvecklingen måste man fästa särskild vikt vid att upprätthålla och förbättra de äldres datakunskap.
5. En fungerande servicehandledning 
Våra äldre medborgare använder högst troligt fler social- och hälsovårdstjänster än andra befolkningsgrupper. PIO är av den åsikten att det vore viktigt att de som tillhandahåller olika tjänster i framtiden utser en egen servicehandledare för de seniorer som behöver många tjänster. Servicehandledarens uppgift skulle vara att se till att kunden får den vård och omsorg som hen behöver vid rätt tidpunkt och på rätt ställe. Det skulle också falla på servicehandledarens ansvar att följa upp kundplanen och att försäkra sig om att alla som utför tjänsterna följer sagda kundplan.
Pensionärsförbundens
intresseorganisation PIO rf 
Pensionärsförbundens intresseorganisation rf

ANNONSER