Stiftelsen för svensk pensionärsverksamhet

25.02.2022 kl. 08:54
Stiftelsen för svensk pensionärsverksamhet i Finland sr grundades år 2010 av Svenska pensionärsförbundet och dess hemort är Helsingfors. Stiftelsens grundkapital, 40 000 euro, tillkom genom överföring av Jarl V. Hellströms fond från Svenska pensionärsförbundet. 
Samma år verkställdes en kampanj för att öka kapitalet och sammanlagt erhölls drygt 20 donationer på dryga 330 000 euro. Främst tack vare god förvaltning har fondens kapital fördubblats sedan starten.
Stiftelsens ändamål är att verka för och förbättra samt understödja finlandssvenska pensionärers andliga och kroppsliga  hälsa och livskvalitet samt trivsel i vardagen.
Stiftelsen kan ta emot donationer och testamenten samt utöka sin egendom även på andra sätt som är förenliga med bestämmelserna i lagen om stiftelser. Stiftelsen kan inte idka affärsverksamhet. Stiftelsen kan vid behov inrätta fonder, namngivna enligt donatorns önskemål. Stiftelsen kan äga värdepapper, eventuella andra placeringsinstrument och fastigheter.
Stiftelsen förvaltas av en styrelse, som utses av Svenska pensionärsförbundets styrelse. Stiftelsens styrelse består av Svenska pensionärsförbundets presidium samt högst fyra övriga ledamöter med erfarenhet av förmögenhetsförvaltning, dock minst tre och högst sju personer. Mandatperioden för stiftelsens styrelse är från årsmöte till årsmöte. Styrelsen väljer inom sig en ordförande och en vice ordförande. 
Styrelsen består för närvarande av Ole Norrback, ordförande, Henry Wiklund, viceordförande samt Anita Ismark, Birgitta Olsson, Henrik Winberg och Magnus Öhman. Som ombudsman för styrelsen fungerar förbundets verksamhetsledare.
Styrelsens uppgift är att kontrollera att stiftelsens förvaltning och verksamhet ordnas på behörigt sätt. Av den direkta nettoavkastningen på stiftelsens tillgångar ska i genomsnitt tjugo procent läggas till kapitalet. 
Om stiftelsen upplöses, ska dess nettotillgångar överlåtas i första hand till Svenska pensionärsförbundet rf och i andra hand till mottagare som enligt styrelsens prövning bäst verkar för det ändamål för vilket stiftelsen har verkat. 
Stiftelsen förverkligar sitt allmännyttiga ändamål genom att årligen bevilja understöd främst till samfund och institutioner, vilkas verksamhet stöder stiftelsens ändamål. 
Utdelningen av understöden har rört sig mellan 7500 euro och 14 500 under åren.  
Eventuella uppvaktningar med anledning av Svenska pensionärsförbundets 50-årsjubileum kan göras till Stiftelsen för svensk pensionärsverksamhet i Finland.
För närmare information, se spfstiftelsen.fi eller kontakta ombudsman Berit Dahlin, tfn 040 578 02 48 eller berit.dahlin@spfpension.fi.
Berit Dahlin
Ombudsman för 
Stiftelsen för svensk 
pensionärsverksamhet i Finland
 
Berit Dahlin, verksamhetsledare

ANNONSER