Effektivt och billigt, men glöm inte människan

15.08.2023 kl. 11:05
Även vi äldre har med åren bekantat oss med den ökande   digitaliseringen av samhället. Digitaliseringen fortsätter att utvecklas explosionsartat och dess användning sprider sig att beröra allt flera offentliga och privata funktioner. 


Banktjänsterna sker nästan fullständigt digitalt, köp av biljetter för resor och reservering till fritidsverksamhet och nöjen (bio, konserter etc) sker digitalt, skattedeklarationen skall göras digitalt, reservering av tid till läkar-  och tandvård görs digitalt osv.  Betalning av livsmedelsinköp kräver allt oftare digital betalning – kontanter godkänns sällan, färd i spårvagn, buss och järnväg skall betalas digitalt. Våra egna möten har – närmast på grund av covidpandemin, hållits digitalt och arbetslivet bygger allt mera på digitalt fjärrarbete hemifrån. 
För ovannämnda behövs färdighet i användning av dator, intelligent mobil etc. Både lokalt, nationellt och internationellt har pensionärernas intressebevakare påtalat att de äldre lämnas lätt utanför utvecklingen och åtnjutandet av givna rättigheter att kunna vara fullvärdiga, respekterade medborgare.

Digitaliseringen kommer dock fortsättningsvis att utvecklas explosionsartat – den artificiella intelligensen och andra framväxande teknologier får växande – egentligen en avgörande betydelse i samhället och ekonomin. Förvisso skall vi försöka anpassa oss till utvecklingen, inte försöka stoppa den  – är det möjligt att bemästra den? Digitaliseringen hämtar med sig den omvälvande ändringen att samhället, ekonomin, medborgarsamhället (inkluderande oss pensionärer) fungerar utan att man behöver flytta på sin kropp. Detta har egentligen fortgått ända sedan telefonen uppfanns och mänskorna kunde kommunicera fjärran från varandra. Detsamma gäller radion och televisionen som gav möjlighet åt oss att hemifrån följa med nyheter, musik, se filmer osv. Ett exempel från dagens digitalisering är att det börjar erbjudas möjlighet till virtuell turism, med andra ord att man kan ”resa virtuellt till önskat semestermål – utan att flytta kroppen. 
Nu gäller det för oss att försöka anpassa oss till den pågående digitala revolutionen! Även vi äldre kommer att möta nya konsekvenser: digitaliseringen leder sannolikt snart t.ex. till att den offentliga hem-,  sjuk, och långvården snart är fullständigt  digitaliserade. Det är effektivare och billigare – men den mänskliga aspekten faller lätt bort. Samhället börjar småningom att allt mera övergå till en ”virtuell realitet” och fjärma sig från den nuvarande, för oss så självklara och naturliga ”analoga realiteten”, som  bygger på fysisk kontakt och kommunikation mellan mänskorna. 
FN bedömer att mänskligheten står inför två verkliga (”mega”) utmaningar: Klimatförändringen och digitaliseringen.    

Förenta Nationerna har sett orsak att vidta åtgärder för att försöka bemästra konsekvenserna av digitaliseringen. Man bedömer att digitaliseringen för med sig oanade nya möjligheter för samhället, ekonomin, medborgarna och det sociala livet. Men samtidigt finns farhågor att digitaliseringen kan få katastrofala följder ifall artificiell intelligens och andra framväxande teknologier används fel eller missbrukas. Det kan leda till att ojämlikheten i världen ökar, närmast mellan utvecklade och underutvecklade länder.
FN kommer att efterlysa ett starkt, trovärdigt samarbete mellan medlemsländerna och inkluderande alla berörda (bl.a. medborgarsamhällets aktörer, även pensionärerna) för att finna samförstånd hur digitaliseringen används. UNESCO efterlyste 2021 etiska regler för bruket av artificiell intelligens. FN eftersträvar nu samförstånd för att den digitaliserade framtiden skall vara öppen och säker för alla. För detta rådfrågar FN alla intresserade aktörer om digitaliseringens konsekvenser.  SPF deltar i detta via vårt vårt europeiska förbund AGE. FN:s mål är att en trovärdig ”Global Digital Compact” (global digital överenskommelse/viljeförklaring) uppnås mellan länderna. För detta ordnar FN 2024 ett toppmöte om framtiden (”Summit on the Future”).
Även EU har nyligen tillfört digitaliseringens konsekvenser som en central fråga i sitt arbete och Europaparlamentet gör snart ett uttalande. AGE har digitaliseringen som en av sina prioriteter för 2023. 
Utmaningen för alla är att det krävs åtgärder NU – utan fördröjning – vi har helt enkelt inte råd att släpa på våra steg.  Det visar sig ha avgörande betydelse även för oss dagens och morgondagens pensionärer.

Filip Hamro-Drotz, representerar Finlands  pensionärsorganisationer  i Age Platform Europe

ANNONSER