Dags att söka bidrag från vår egen stiftelse!

16.10.2023 kl. 15:51
Stiftelsen för svensk pensionärsverksamhet i Finland sr grundades år 2010 av Svenska pensionärsförbundet. Stiftelsens grundkapital, 40 000 euro, tillkom genom överföring av Jarl V. Hellströms fond från Svenska pensionärsförbundet. 
Samma år verkställdes en kampanj för att öka kapitalet och sammanlagt erhölls drygt 20 donationer på dryga 330 000 euro. Tack vare god förvaltning har kapitalet fördubblats sedan starten.
Stiftelsens ändamål är att verka för och förbättra samt understödja finlandssvenska pensionärers andliga och kroppsliga  hälsa och livskvalitet samt trivsel i vardagen.
Stiftelsen kan ta emot donationer och testamenten samt utöka sin egendom även på andra sätt som är förenliga med bestämmelserna i lagen om stiftelser. Stiftelsen kan inte idka affärsverksamhet. Stiftelsen kan vid behov inrätta fonder, namngivna enligt donatorns önskemål. Stiftelsen kan äga värdepapper, eventuella andra placeringsinstrument och fastigheter.
Stiftelsen förvaltas av en styrelse, som utses av Svenska pensionärsförbundets styrelse. Stiftelsens styrelse består av Svenska pensionärsförbundets presidium samt högst fyra övriga ledamöter med erfarenhet av förmögenhetsförvaltning, dock minst tre och högst sju personer. Styrelsen består för närvarande av Ole Norrback, ordförande, Henry Wiklund, viceordförande, Henrik Winberg, Magnus Öhman samt förbundets presidium Ulla-Maj Wideroos, Ulf Kjerin och Pehr Löv. Som ombudsman för styrelsen fungerar förbundets verksamhetsledare Berit Dahlin.
Styrelsens uppgift är att kontrollera att stiftelsens förvaltning och verksamhet ordnas på behörigt sätt. Av den direkta nettoavkastningen på stiftelsens tillgångar ska i genomsnitt tjugo procent läggas till kapitalet. 
Stiftelsen förverkligar sitt allmännyttiga ändamål genom att årligen bevilja understöd främst till samfund och institutioner, vilkas verksamhet stöder stiftelsens ändamål. 
Utdelningen av understöden har rört sig mellan 7 500 euro och 15 350  under åren.  
Årets ansökningsperiod är 1-31.10.2023 och man kan ansöka om bidrag för uppsökande verksamhet samt för skapande av guldkant i tillvaron för att motverka utanförskap och ensamhet.
För närmare information, se spfstiftelsen.fi eller kontakta ombudsman Berit Dahlin, tfn 040 578 02 48, berit.dahlin@spfpension.fi.

 
Berit Dahlin, Ombudsman för Stiftelsen  för svensk pensionärsverksamhet  i Finland

ANNONSER