Förbundets vårmöte

26 April 2023 kl. 13.15–16.00

KALLELSE TILL VÅRMÖTET 2023

Svenska pensionärsförbundet rf sammankallas till stadgeenligt vårmöte onsdag 26.4.2023 kl. 13.15 på Mikaelsgården, Mikonkatu 20-22, Björneborg och på distans/Zoom.

På vårmötet behandlas följande ärenden enligt 10 § stadgarna:

Vårmötet ska

Välja ordförande och sekreterare för mötet
Konstatera att mötet är stadgeenligt sammankallat
Utse två protokolljusterare
Välja två fullmaktsgranskare för att granska representanternas fullmakter och fastställa de representerade föreningarnas sammanlagda röstetal
Behandla styrelsens berättelser och bokslutet för föregående kalenderår samt ta del av revisorns utlåtande
Fastställa bokslutet samt behandla frågan om beviljande av ansvarsfrihet för styrelse och övriga redovisningsskyldiga
Behandla övriga ärenden.

Enligt 11 § förbundets stadgar ska en medlemsförening, om den önskar att något ärende ska tas upp på vårmötet, inlämna en skriftlig motion i frågan till styrelsen senast den 28 februari.

Enligt förbundets stadgar har förbundets medlemsföreningar i enlighet med 13 § rätt att till förbundsmötet sända befullmäktigade representanter enligt följande:

Medlemsföreningar med

– högst 100 medlemmar har rätt att sända en (1) befullmäktigad representant,
– 101–200 medlemmar har rätt att sända två (2)  befullmäktigade representanter,
– 201–400 medlemmar har rätt att sända tre (3) befullmäktigade representanter,
– 401–600 medlemmar har rätt att sända fyra (4) befullmäktigade representanter,
– 601–800 medlemmar har rätt att sända fem (5) befullmäktigade representanter och
– medlemsföreningar med fler än 800 medlemmar har rätt att sända sex (6) befullmäktigade
   representanter.

Varje befullmäktigad representant har en röst. Om rösterna faller lika avgör vid val lotten, i annat fall mötesordförandes röst. Hedersmedlemmar har yttranderätt på förbundsmötet.

Antalet medlemmar fastställs per den 31 december 2022 och föreningens medlemsavgift betalas senast den 3 april 2023.

Helsingfors, Styrelse

Vårmöteshandlingar:
Brev
Kallelse till vårmöte
Föredragningslista
Program
Fullmaktsblankett
 


Arrangör
Svenska pensionärsförbundet

ANNONSER