Lösenord och lösenordshantering

28 September 2023 kl. 10.00–11.00

Vi tar upp de senaste rekommendationerna för lösenord och ger olika konkreta tips och metoder för att hantera dem. Hur ska ett bra lösenord se ut? Vad ska man göra och vad ska man undvika för att vara säker på sina apparater (vad gäller lösenord)? 
Med möteslänken här kan du ansluta till mötet:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGU0NTZjZDYtNGNmOS00NDUxLWFmYjEtMjQ0ZTkwYTJlMmY1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225b1cd717-4590-4d1d-a982-6dc82a02c350%22%2c%22Oid%22%3a%2295682bf0-cfea-43fd-a132-aa8cbcea0a57%22%7d 

Använd alternativt mötes-ID: 383 987 145 293 och lösenord: wvngRX 


Arrangör
Svenska pensionärsförbundet

ANNONSER