Valfrihetslagen på remiss

08.11.2017 kl. 12:14
Social- och hälsovårdsministeriet har sänt ett utkast till regeringsproposition med förslag till lag om kundens valfrihet inom social- och hälsovården på remiss. Att utöka kundens valfrihet är en del av social- och hälsovårdsreformen.

Utkastet har sänts på remiss till kommunerna på fastlandet, samkommunerna, övriga producenter av socialvårdstjänster och hälso- och sjukvårdstjänster samt vissa andra aktörer. Även andra organisationer kan om de så önskar lämna yttrande om lagutkastet.

Remisstiden börjar den 3 november och löper ut den 15 december 2017. Remissyttrandena är offentliga och de beaktas vid den slutliga beredningen av förslaget till valfrihetslag.

Valfriheten ska utökas stegvis

Lagstiftningen om kundens valfrihet inom social- och hälsovården bereds som en del av social- och hälsovårdsreformen. Syftet är att valfriheten ska utöka kundens möjligheter att påverka, medföra snabbare tillgång till tjänster, stärka basservicen och förbättra tjänsternas kvalitet och kostnadsnyttoeffekt.

Valfrihetslagen ska tillämpas på den offentligt finansierade social- och hälsovård som hör till landskapets organiseringsansvar. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2020. Efter det ska valfrihetssystemet införas stegvis.

Från ingången av 2020 ska kunden få välja ett landskaps affärsverk och någon av dess tjänsteenheter. Användningen av personlig budget ska införas vid ingången av 2020 och användningen av kundsedlar senast den 1 juli 2020. Social- och hälsocentralerna ska inleda sin verksamhet vid ingången av 2021 och mun- och tandvårdsenheterna vid ingången av 2022.

Du kan läsa hela materialet här:

ANNONSER