Garantipensionen höjs med 15 euro

21.12.2017 kl. 11:59
Garantipensionen stiger vid årsskiftet från nuvarande 760,26 euro till 775,27 euro. Folkpensionen däremot är lika liten som 2017, dvs. för en ensamstående 628,85 euro per månad och 557,79 euro per månad för den som lever i ett parförhållande.

År 2018 sker inte några indexförhöjningar i de FPA-förmåner som är bundna till folkpensionsindexet, men en nivåhöjning görs i vissa förmåner.

I denna text redogör Svenska pensionärsförbundet för centrala ändringar i de sociala trygghetsförmånerna under 2018. Vi har fokuserat på förmåner som gäller pensionärerna och som FPA har hand om. Texten är en redigerad version av FPA:s pressmeddelande.

En del av ändringarna ingår i regeringspropositioner som riksdagen ännu inte har behandlat. Alla lagar har inte heller hunnit bli stadfästa. FPA:s webbplats uppdateras med de slutliga uppgifterna om förändringarna.

Riksdagen har beslutat att folkpensionsindexet 2018 förblir på 2017 års nivå. Därmed kvarstår eurobeloppen av de FPA-förmåner som är bundna till folkpensionsindexet på samma nivå som i år.

 

Utkomststödets grunddel höjs

Utkomststödets grunddel höjs år 2018. För en ensamstående är grunddelen 491,21 euro per månad från början av 2018.

Det grundläggande utkomststödet är en förmån som beviljas i sista hand. Höjningen tryggar nivån på utkomststödet, även om största delen av de förmåner som är bundna till folkpensionsindexet är oförändrade jämfört med i år.

 

Lättnad för dem som köper dyra läkemedel

I fråga om särskilt dyra läkemedel, som kostar mer än 1 000 euro, betalas ersättning på en gång bara för den mängd som motsvarar en månads behov. Från ingången av 2018 kan man på en och samma gång inhandla ett dyrt läkemedel i en sådan mängd att gränsen för årssjälvrisken (takbeloppet) överskrids.

Årssjälvrisken ändras inte utan kvarstår vid 605,13 euro per kalenderår. Om årssjälvrisken överskrids betalar kunden under resten av året en självrisk på 2,50 euro för varje ersättningsgillt preparat. I fråga om dyra läkemedel är självrisken 0,21 euro för varje påbörjad behandlingsvecka.
 

Sjukförsäkringspremien

Löntagare och företagare betalar ingen sjukvårdspremie år 2018. Så var det också år 2017. Den sjukvårdspremie som tas ut av pensions- och förmånsinkomster är 1,53 % (1,45 % år 2017) och den ingår i förskottsinnehållningen.
 

Grundvårdbidraget för pensionstagare höjs

Grundvårdbidraget för pensionstagare höjs med 8,81 euro. Höjningen kräver inga åtgärder av kunden, utan den betalas ut automatiskt. De övriga vårdbidragsbeloppen bevaras oförändrade. Också de övriga handikappbidragen kvarstår på nuvarande nivå.

Det nya beloppet av vårdbidrag med grundbelopp för pensionstagare är 70,52 euro per månad. Vårdbidraget med höjt belopp är 153,63 euro per månad och vårdbidraget med högsta belopp är 324,85 euro per månad.

Veterantillägget ändras inte.
 

Garantipensionen höjs

Garantipensionen höjs med 15,01 euro. Folkpensionen, som är bunden till folkpensionsindexet, kvarstår på nuvarande nivå, och detsamma gäller de övriga familjepensioner som FPA betalar ut.

Det månatliga beloppet av full garantipension stiger år 2018 från nuvarande 760,26 euro till 775,27 euro. Folkpensionen är lika stor som i år, dvs. för en ensamstående 628,85 euro per månad och 557,79 euro per månad för den som lever i ett parförhållande.

Begynnelsepensionen för en efterlevande make är 324,33 euro per månad och fortsättningspensionens grundbelopp är 101,59 euro per månad. Barnpensionens grundbelopp är 59,68 euro per månad.

Barnförhöjningen för en pensionstagare som svarar för försörjningen av ett barn under 16 år är 21,93 euro per månad.
 

Pensionsstödet stiger

Pensionsstödet är lika stort som garantipensionen. År 2018 är beloppet 775,27 euro per månad.
 

Ändringar i bostadsbidraget

Maximibeloppet av de boendeutgifter som beaktas i samband med bostadsbidraget för pensionstagare höjs med 1,8 % i alla tre kommungrupper. I Helsingfors är maximibeloppet 8 097,00 euro per år, i Esbo, Vanda och Grankulla är det 7 447,00 euro per år och i kommungrupp 3 (t.ex. Borgå, Vasa och Åbo) är det 6 533,00 euro per år. Ersättningen för de månatliga underhållskostnaderna i ett egnahemshus stiger till 42,32 euro per månad (41,57 euro/månad år 2017).

Höjningarna beaktas vid följande justering av bostadsbidraget för pensionstagare. De kostnader för uppvärmning och vatten som beaktas kvarstår oförändrade.
 

Arbete som pensionär

En pensionstagare kan förvärvsarbeta. Den som får rehabiliteringsstöd eller sjukpension från FPA kan tjäna högst 737,45 euro per månad år 2018. Inkomstgränsen är densamma som år 2017. Det här är den övre gränsen även om personen i fråga utöver stödet och pensionen från FPA också får arbetspension, där förvärvsinkomstgränsen är högre. I fråga om företagare beaktas arbetsinkomst enligt lagen om pension för företagare eller, om företagaren saknar företagarförsäkring, den faktiska arbetsinkomsten av verksamheten som företagare.  

Om förvärvsinkomstgränsen överskrids ska FPA informeras om detta. I sådana fall avbryts i allmänhet utbetalningen av rehabiliteringsstödet eller sjukpensionen.

 

ANNONSER