SPF Västnyland: Sätt en maxtid för uppdragens längd

25.04.2018 kl. 15:00
Behövs det en övre gräns för hur länge en person ska få sitta i förbundsstyrelsen och styrs förbundet i själva verket av en liten klick? Dessa frågor väckte diskussion på Svenska pensionärsförbundets vårmöte i Borgå den 24 april.

Bakgrunden till diskussionen är en motion från pensionärsföreningarna i Mellannyland som föreslår att föreningarnas roll i arbetet med att ta fram kandidater till förbundsstyrelsen stärks. Medlemmarna i förbundsstyrelsen väljs för en mandatperiod på två år av förbundets höstmöte. Förbundsordförande väljs för ett år i taget.

Förbundsstyrelsen var nöjd med motionen från de mellannyländska föreningarna och svarade att Svenska pensionärsförbundet är en folkrörelse för hela Svenskfinland, vilket innebär att det jämsides med kompetens ska råda jämställdhet och regional representativitet i förbundets förtroendeorgan.

SPF Västnyland hade diskuterat motionen på det västnyländska regionmötet den 6 april och kom till vårmötet med ett färdigt skrivet utlåtande, som lästes upp av Kaj Sjöblom från Ingå Seniorer. Kärnan i västnylänningarnas inlägg, som han bad att få fogad till vårmötets protokoll, sammanfattas i följande meningar:

”Förbundet bör gardera sig mot en fåväldig, auktoritär och befallande  organisation. Den bör utvecklas så att den motsvarar de strukturer som fungerar väl dagens samhälle. Det bör ske en rotation på alla förtroendeposter i förbundet, därtill bör säkras att könsfördelningen och den regionala representativiteten alltid beaktas. Vi bör alla kunna acceptera att en maximumtid för var och en på en förtroendepost är till fördel för en positiv utvecklingen av förbundet.”

Kaj Sjöblom nämnde inga namn, men förtydligade senare att för mycket makt koncentrerats till styrelsens arbetsutskott. I arbetsutskottet sitter utöver förbundsordförande även styrelsens två viceordförande.

SPF Västnyland föreslog att alla regioner bekantar sig med motionen och förbundets stadgar, samt skickar eventuella ändringsförslag till förbundsstyrelsen. Styrelsen i sin tur behandlar ändringsförslagen och tar upp dem på höstmötet 2018.

Nisse Jansson från Österby pensionärer efterlyste i den efterföljande debatten en klausul som begränsar antalet år som en person kan sitta i förbundsstyrelsen till fyra eller sex år.

- Då blir det lättare att få kandidater om uppdraget inte betraktas som evigt, sade Jansson.

Ulf Kjerin från Kyrkslätt tyckte att akademiska titlar i kandidaternas cv fått för stor tyng vid valet av styrelsemedlemmar.

- Det rimmar väldigt illa med att vi är en folkrörelse. Alla våra medlemmar är lika viktiga.

Paul Lindell från Vasa tillstyrkte SPF Västnylands initiativ, men tyckte att det i första hand är en fråga för föreningarna och inte en fråga för regionerna.

Du kan hittar en sändning från förbundets vårmöte här.

 

 

ANNONSER