Pensionärer gör gärna frivilligarbete, men har svårt att hitta relevant information

16.08.2019 kl. 09:05
– Dagens människor ställer gärna upp, det finns många som just gått i pension och som har behov av och vill göra något meningsfullt. Det gäller att hitta dessa människor och att uppmuntra dem att börja med frivilligt arbete.

Så här säger en diakon, som arbetar inom församlingarnas väntjänst, i examensarbetet ”Frivilligverksamhet för äldre” som slutfördes vid Yrkeshögskolan Novia förra vintern.
Annette Hansen, Maria Lehto, Katarina Lundberg och Julia Symes har i sitt kandidatarbete kartlagt det existerande frivilligarbetet bland svenskspråkiga äldre i Borgå, Pargas, Raseborg och Åbo.
De har bland annat intervjuat medlemmar i de svenska pensionärsföreningarna om vilken sorts frivilligarbete de deltar i och vilka behov de ser av att utveckla frivilliginsatserna.
Många finlandssvenska pensionärer utför frivilligarbete, både i den egna pensionärsföreningens regi, men också i samarbete med organisationer som Röda korset, Folkhälsan och församlingarna.

Stora frågor
Examensarbetet Frivilligverksamhet för äldre är ett av fem examensarbeten som 17 sjukskötar- och socionomstuderande vid Yrkeshögskolan Novia i Åbo gjort. Intervjuerna gjordes under 2018.
Det är Svenska pensionärsförbundets kommitté för intressebevakning som tagit initiativ till samarbetet med Novia. Märta Marjamäki i Åbo har varit spindeln i nätet i kontakterna mellan pensionärsförbundet och yrkeshögskolan.
– Det är stora frågor som de har tagit sig an i sina temaarbeten, säger Märta Marjamäki som träffat både de studerande och deras handledare vid ett flertal tillfällen.
Examensarbetena visar att det på orter som Jakobstad, Pargas och Åbo finns ett utbud av frivilligarbete som vänder sig till de äldre både i egenskap av frivilligarbetare och som framtida användare av tjänsterna. Den sociala samvarons betydelse betonas av de pensionärer som regelbundet utför frivilligarbete.
Enligt Märta Marjamäki finns det ett stort behov av att koordinera frivilligarbetet i Svenskfinland. Både frivilligarbetarna och brukarna kan ha svårt att hitta relevant information.
– Den information som man söker är inte lätt att hitta. Det hänvisas till nätet, men pensionärerna vill ha mer information på papper, säger Marjamäki.
De fem examensuppsatserna pekar på framkomliga vägar för att öka informationen om frivilligarbetet. Varje slutarbete har resulterat i en färdig broschyr om frivilligarbete. Det som återstår är att någon organisation fångar upp materialet, trycker upp det och distribuerar det till äldre personer som är intresserade av att lära mer om vad frivilligarbete innebär.


Mer uppsökande arbete
Märta Marjamäki har egen erfarenhet av att arbeta frivilligt. I hennes fall skedde det inom församlingens regi.
– Det är ofta via församlingarna som ensamma hjälpbehövande får kontakt med en frivillig vän.
Församlingarnas diakoniarbetare är duktiga på att hitta de ensamma som kommunens socialtjänst missar. I examenuppsatserna vid Novia betonas behovet av uppsökande verksamhet inom väntjänsten.
I arbetet med examensuppsatserna har man inte intervjuat de som tar emot väntjänsterna. De förblir anonyma, men värdet av frivilligarbetet går det inte att ta miste på
– Det kommer bra fram att ensamheten ger upphov till mycket mer än man kan tro. Om man är ensam råkar man lätt in i en ond cirkel som resulterar i att man mår dåligt och till slut blir riktigt sjuk.
Märta Marjamäki har presenterat examensarbetena inom pensionärsföreningarna i Åboland. Pensionärerna diskuterar gärna de här frågorna, men är osäkra på i vilken utsträckning de ska engagera sig.
– Pensionärsförbundet kunde ta som sin uppgift att behandla det här temat. Förbundet kunde utarbeta en modell för hur man organiserar frivilligarbetet.

Fotnot:
De fem examensarbetena hittar ni under nedanstående länkar:
Frivilligverksamhet för äldre
Frivilligarbete
Frivilligarbetets inverkan pa den äldres hälsa
Ensamhet - frivilligarbete
Etiskt bemötande, kommunikation och utvecklandet av den goda relationen till den äldre  inom frivilligarbetet

ANNONSER