Pensionärer på landsbygden upplever mera ekonomiska svårigheter än pensionärer i stan

20.08.2019 kl. 09:07
De som bor på landsbygden har klart lägre inkomster och upplever något mer ekonomiska svårigheter än de som bor i stan. Trots det är pensionärer på landsbygden inte mer missnöjda med sitt liv än stadsborna, rapporterar Pensionsskyddscentralen.

De som bor på landsbygden har klart lägre inkomster och upplever något mer ekonomiska svårigheter än de som bor i stan. Trots det är pensionärer på landsbygden inte mer missnöjda med sitt liv än stadsborna.

De ekonomiska skillnaderna syns speciellt i inkomsterna. Var femte pensionär som bor på landsbygden är låginkomsttagare och varannan får folkpension utöver arbetspensionen. Bland pensionärer som bor i städer är bara var tionde låginkomsttagare och endast var fjärde får folkpension.

Pensionärer som bor på landsbygden upplever också litet oftare svårigheter att klara sig ekonomiskt än de som bor i stan, framgår det ur Pensionsskyddscentralens enkätundersökning som kommit ut idag.

På landsbygden uppger två av fem pensionärer (40 %) och i städer en av tre av pensionärer (33 %) att det inte blir pengar över efter de nödvändiga utgifterna.

På landsbygden handlar de ekonomiska svårigheterna oftare om läkemedels- och boendekostnader än i stan. Fler än var tredje pensionär på landsbygden har svårigheter av någon grad beträffande dessa utgiftsgrupper. I städerna upplever bara var fjärde svårigheter med dessa utgifter.

– Det är lite överraskande att det är svårt att täcka boendeutgifter, eftersom boendeutgifterna på landsbygden är mindre än i städerna. Landsbygdens pensionärer har emellertid så mycket lägre inkomster än stadsborna att de upplever att det är svårare att täcka boendeutgifter och överlag klara sig ekonomiskt, säger nationalekonom Satu Nivalainen på Pensionsskyddscentralen.

Landsortsbor mindre nöjda med sin ekonomi än stadsbor

Pensionärerna på landsbygden är dessutom mera missnöjda med sin ekonomiska ställning än pensionärer i stan. Två av fem (41 %) av dem som bor på landsbygden upplever sin ekonomiska tillfredsställelse som låg, medan en motsvarande andel av stadsborna är var tredje (35 %).

– De regionala skillnaderna i missnöje och upplevd ekonomi allmännare taget är klart mindre än man kunde förvänta sig utifrån inkomstskillnaderna. I praktiken klara man sig bättre på mindre inkomster på landet än i städerna. Det kan handla om större självförsörjning och annorlunda konsumtionsvanor, säger Nivalainen.

Lika nöjda med livet på landet och i stan

Trots ekonomiska brister är pensionärer som bor på landsbygden lika nöjda med sitt liv som stadsborna. På en skala från 0 till 10 får pensionärernas livstillfredsställelse medeltalet 7.

På landsbygden verkar det alltså finnas faktorer som ökar livstillfredsställelsen och kompenserar för den svagare ekonomin. De som bor på landet bor t.ex. oftare i ägarbostäder än de som bor i stan. Undersökningen visar på ett samband mellan ägarbostad och livstillfredsställelse.

– En ägarbostad ger ekonomisk trygghet och förutsebarhet i livet, vilket ökar livstillfredsställelsen. Det gäller i synnerhet om boendekostnaderna är rimliga och bostaden i relativt gott skick, säger nationalekonom Kati Ahonen på Pensionsskyddscentralen.

Pensionsskyddscentralens omfattande undersökning bygger på en enkät som hösten 2017 besvarades av 2 909 pensionstagare. De som svarade var i åldern 55–85 år och fick ålderspension, sjukpension eller partiell sjukpension. Svarsprocenten var exceptionellt hög, 73 procent.

ANNONSER