Ändringar i FPA:s förmåner 2020 - Garantipensionen stiger till 834,52 euro

23.12.2019 kl. 13:16
De förmåner som är bundna till folkpensionsindex höjs med en procent vid årsskiftet. Pensionärsförbundet publicerar här ett utdrag ur Folkpensionsanstaltens pressmeddelande om de  nya beloppen på förmånerna.

I det här meddelandet redovisas de viktigaste ändringarna år 2020 i de sociala trygghetsförmåner som FPA har hand om och som i huvudsak gäller pensionärer. Ändringarna och de nya förmånsbeloppen publiceras på fpa.fi 1.1.2020.

Höjningar av pensionerna

Den fulla folkpensionen är för ensamboende 662,86 euro per månad och för personer i parförhållande 591,79 euro per månad (628,85 euro/månad och 557,79 euro/månad år 2019).

Beloppet av full garantipension och fullt pensionsstöd är 834,52 euro per månad (784,52 euro/månad år 2019).

Begynnelsepensionen för en efterlevande make är 327,54 euro per månad och fortsättningspensionens grundbelopp är 102 euro per månad. Barnpensionens grundbelopp är 60,27 euro per månad.

Barnförhöjningen för en pensionstagare som svarar för försörjningen av ett barn under 16 år är 22,15 euro per månad.

Fronttilläggets belopp är 50,68 euro per månad år 2020 och det extra fronttillägget är för ensamboende 257,19 euro per månad och för personer i parförhållande 225,21 euro per månad.

Även inkomstgränsen för att lämna sjukpensionen eller garantipensionen vilande blir högre. Vid sidan av sjukpensionen kan man år 2020 förtjäna 834,52 euro per månad utan att det inverkar på den fortsatta utbetalningen av sjukpensionen eller garantipensionen.

Ändringar i bostadsbidraget för pensionstagare

Maximibeloppet av de boendeutgifter som beaktas i samband med bostadsbidraget för pensionstagare höjs med 1,4 % i alla tre kommungrupper.

Maximibeloppet av boendeutgifterna är

 • Kommungrupp I: 8 360 euro/år
 • Kommungrupp II: 7 688 euro/år
 • Kommungrupp III: 6 745 euro/år.

Det belopp som beaktas av de månatliga underhållskostnaderna i ett egnahemshus stiger till 43,28 euro per månad (42,85 euro/månad år 2019). Som uppvärmningskostnader beaktas 1,32–1,60 euro/månad/kvadratmeter beroende på boendekommun. De kostnader för vatten som beaktas kvarstår oförändrade. Höjningarna beaktas vid följande justering av bostadsbidraget för pensionstagare.

Inkomstgränserna och procentandelen för tilläggssjälvrisken för bostadsbidrag för pensionstagare ändras vid årsskiftet. Från och med 1.1.2020 är tilläggssjälvrisken 41,3 % av den del av inkomsterna som överskrider inkomstgränserna.

Inkomstgränserna för tilläggssjälvrisken år 2020 är

•                     9 300 euro/år för ensamboende

•                     13 341 euro/år för personer som är gifta, samboende eller har en registrerad partner, och då maken eller makan inte har rätt till bostadsbidrag

•                     15 184 euro/år för personer som är gifta, samboende eller har en registrerad partner, och då maken eller makan har rätt till bostadsbidrag.

Höjning av årssjälvrisken för läkemedelskostnader

Årssjälvrisken för läkemedelskostnader (takbeloppet) stiger en aning. Årssjälvrisken är 577,66 euro per kalenderår (572 euro år 2019). Om årssjälvrisken överskrids betalar man under resten av året bara en självrisk på 2,50 euro för varje ersättningsgillt läkemedelspreparat.

Läkemedlens grundersättning (40 % av läkemedlets försäljnings- eller referenspris), lägre specialersättning (65 % av läkemedlets försäljnings- eller referenspris) och högre specialersättning (100 % av läkemedlets försäljnings- eller referenspris) bibehålls. Också den initialsjälvrisk (50 euro) som man ska betala i sin helhet bibehålls.

Uppgiften om att årssjälvrisken har överskridits syns genast på apoteket

Uppgiften om att årssjälvrisken för läkemedelskostnader, dvs. takbeloppet, har överskridits, överförs omedelbart från FPA till apoteken från och med 1.1.2020. Kunden behöver inte längre ansöka om tilläggsersättning från FPA för det inköp i samband med vilket takbeloppet nås, utan ersättningen fås direkt på apoteket.

Höjningar av handikappförmånerna

Handikappförmånernas belopp höjs en aning till följd av en indexjustering 1.1.2020:

Handikappbidrag för personer under 16 år

 • handikappbidrag med grundbelopp 93,05 euro/månad
 • handikappbidrag med förhöjt belopp 217,13 euro/månad
 • handikappbidrag med högsta belopp 421,03 euro/månad

Handikappbidrag för personer över 16 år

 • handikappbidrag med grundbelopp 93,05 euro/månad
 • handikappbidrag med förhöjt belopp 217,13 euro/månad
 • handikappbidrag med högsta belopp 421,03 euro/månad

Vårdbidrag för pensionstagare

 • vårdbidrag med grundbelopp 71,21 euro/månad
 • vårdbidrag med förhöjt belopp 155,15 euro/månad
 • vårdbidrag med högsta belopp 328,07 euro/månad
 • veterantillägg 107,49 euro/månad

Höjd inkomstgräns för social trygghet för personer som jobbar i Finland

Utländska arbetstagare som kommer till Finland kan få förmåner som betalas ut av FPA. Rätt till förmåner uppkommer om arbetstagaren förtjänar minst 723,69 euro per månad (696,60 euro/månad år 2019). Inkomstgränsen motsvarar månadsbeloppet för grunddagpenningen inom utkomstskyddet för arbetslösa. FPA-förmåner kan fås för de månader då inkomstgränsen överskrids.

 

ANNONSER