Finländarna köpte läkemedel för 3,5 miljarder

29.01.2020 kl. 08:51
År 2018 uppgick värdet av den totala läkemedelsförsäljningen till cirka 3,3 miljarder euro i Finland. Av detta kom 2,5 miljarder euro från försäljningen av recept- och egenvårdsläkemedel inom öppenvården.

De  här beloppen framgår ur en förstudie som har gjorts i samarbete mellan Institutet för hälsa och välfärd, Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet och Folkpensionsanstalten. Förstudien innehåller samlad information om kostnaderna för läkemedelsbehandling och nuläget inom apoteksekonomin i Finland.

Apotekens roll i öppenvårdens läkemedelsdistribution är central.

I den aktuella förstudien beskrivs de kostnader som ordnandet av detaljdistributionen av läkemedel och apotekstjänsterna orsakar samhället. I förstudien har det också tagits fram modeller för de nordiska läkemedelstaxornas effekter på läkemedelskostnaderna i Finland. Genom läkemedelstaxan fastställs den ersättning som samhället betalar apoteken för läkemedelsdistributionen inom öppenvården.

Ska de nordiska modellerna göra kostnaderna för läkemedelsbehandlingen skäligare?

Apoteksekonomin och detaljhandelspriserna för läkemedel regleras i alla de nordiska länder som granskades i förstudien, men nivån på regleringen, sättet att genomföra den och förpliktelserna varierar mellan länderna.

I förstudien konstateras att jämförelseländernas modeller för läkemedelstaxor verkar vara förmånligare sätt att ordna läkemedelsdistributionen än Finlands nuvarande läkemedelstaxa. Om något av de simulerade systemen för taxor skulle användas i stället för de nuvarande taxorna, skulle det för de flesta läkemedelsanvändare betyda antingen minskade eller oförändrade kostnader.

Utredningsarbetet bör därför fortsätta för att identifiera en läkemedelstaxa som lämpar sig för Finlands läkemedelsförsörjningssystem, konstateras det i förstudien. I praktiken förutsätter denna översyn av bestämmelserna om apoteksekonomin att apotekssystemet granskas som en helhet.

 

ANNONSER