Regeringen föreslår sju vårdare per tio vårdbehövande

06.02.2020 kl. 14:23
Regeringen föreslår att det ska finnas minst sju vårdanställda per tio äldre på serviceboenden där verksamheten pågår dygnet runt.

Regeringen föreslår att bestämmelser om personaldimensioneringen i serviceboende med heldygnsomsorg och långvarig institutionsvård för äldre personer i fortsättningen ska finnas i lag. Hittills har dimensioneringen styrts genom en kvalitetsrekommendation. Personaldimensioneringen ska vara minst 0,7 anställda per klient.

Regeringen lämnade torsdagen den 6 februari en proposition med förslag till lag om ändring av äldreomsorgslagen.

I personaldimensioneringen ska enligt förslaget beaktas den personal som utför direkt klientarbete. Indirekt arbete, dvs. stödtjänster, ska inte beaktas i dimensioneringen och en särskild resurs ska reserveras för stödtjänsterna. På detta sätt vill man säkerställa att verksamhetsenheterna har en tillräcklig personal som ansvarar för vården och omsorgen för att uppgifterna ska bli omsorgsfullt skötta.

”Var och en som bor i en äldreomsorgsenhet förtjänar högklassiga tjänster. En bindande personaldimensionering är en betydande och nödvändig förbättring av kvaliteten på äldreomsorgen. Reformen förbättrar också sektorns dragningskraft och de yrkesutbildades ork i arbetet”, konstaterar familje- och omsorgsminister Krista Kiuru.

Till äldreomsorgslagen fogas också en bestämmelse om ett nationellt enhetligt uppföljnings- och bedömningssystem som ska användas vid utredning och bedömning av servicebehovet. RAI-systemet kan bedömas vara det bedömningsinstrument som bäst stöder en enhetlig bedömning av servicebehoven och utvecklandet av tjänsternas kvalitet.

Målet är att med hjälp av ett gemensamt bedömnings- och planeringsverktyg få jämförbar information om äldre personers servicebehov och tjänster. Samtidigt stärks likabehandlingen av klienterna i tjänsterna.

Lagen avses träda i kraft den 1 augusti 2020. I lagen föreskrivs dock en övergångsperiod för att kommunerna och samkommunerna samt tjänsteproducenterna ska kunna bereda sig på det ökade personalbehovet.

Under övergångsperioden får dimensioneringen på 0,7 underskridas, om verksamhetsenheten kan sörja för tillräcklig vård och omsorg på det sätt som lagstiftningen förutsätter. Även då ska personaldimensioneringen dock vara minst 0,5 anställda per klient, och vid dimensioneringen beaktas endast personal som utför direkt klientarbete.

Den minimidimensionering på 0,7 som anges i lagen får inte längre underskridas efter den 1 april 2023, då övergångsperioden löper ut.

Arbetsgruppen för en reform av äldreomsorgen lägger fram sitt förslag till uppföljning som en del av det andra paketet för en ändring av äldreomsorgslagen. I den andra delen av reformen av äldreomsorgslagen utreds också metoder för att säkerställa tillräcklig hemvård.

Att förbättra äldreomsorgen är en del av det åldersprogram som ingår i regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering.

ANNONSER