Regeringen föreslår temporär begränsning av rörelsefriheten 

25.03.2021 kl. 14:31
Regeringen föreslår att det införs temporära begränsningar av rörelsefriheten och nära kontakter i de områden där epidemiläget är värst, och att det ska vara obligatoriskt att använda munskydd i dessa områden. Det viktigaste målet är att minska nära kontakter med andra människor i områden där coronavirussjukdomen sprider sig snabbt och okontrollerat.

Syftet är att skydda befolkningen mot en farlig smittsam sjukdom och trygga hälso- och sjukvårdens bärkraft. Regeringen lämnade sin proposition till riksdagen torsdagen den 25 mars.

Begränsningarna ska införas genom en separat förordning av statsrådet i de områden där epidemin inte längre kan bekämpas med andra åtgärder.

Situationen i synnerhet i Helsingfors och Nylands samt Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt är så hotfull att om sjukdomsincidensen tilltar i nuvarande takt så kommer behovet av sjukvård att öka avsevärt och den specialiserade sjukvårdens bärkraft att överskridas inom de närmaste veckorna med en sannolikhet på 50–75 procent. De nya virusvarianter som för närvarande sprids är 30–50 procent mer smittsamma än det ursprungliga coronaviruset, som spreds i början av epidemin. I Helsingfors och Nyland orsakas uppskattningsvis två tredjedelar av nya coronafall av de nya virusvarianterna, i Egentliga Finland nästan hälften.

Tre veckor åt gången

I områden som omfattas av begränsningar i rörelsefriheten har man rätt att lämna sitt hem eller sin boplats endast av nödvändiga orsaker eller för utomhusvistelse.

Det ska vara tillåtet att vistas utomhus i rekreations- eller motionssyfte med personer som hör till samma hushåll eller med högst två andra personer. Det gäller att hålla ett tillräckligt avstånd till andra människor när man vistas utomhus. Det ska vara tillåtet att rasta husdjur.

Barn födda 2008 eller senare ska få vistas och leka utomhus med andra barn.

Man har alltid rätt att återvända till sitt hem eller till sin boplats. Man får lämna sin boningskommun inom ett område som omfattas av begränsningar eller komma från en annan kommun till ett område som omfattas av begränsningar endast av nödvändiga orsaker.

Det ska dessutom vara tillåtet att röra sig för att resa in i landet och för att lämna landet.

Begränsningar får införas för högst 21 dygn, och de kan gälla endast under den tid som är nödvändig. Giltighetstiden för begränsningarna får förlängas med högst 21 dygn åt gången.

I regeringens proposition föreslås det dessutom att det ska vara obligatoriskt att använda munskydd i de områden där begränsningar i rörelsefriheten är i kraft. Personer som är födda 2007 eller tidigare ska använda munskydd inomhus och i trafikmedel, där det finns andra än personer som hör till samma hushåll. Polisen kan förelägga en ordningsbot på 40 euro för förseelse mot bestämmelserna om användning av munskydd.

Det är tillåtet att röra sig endast av nödvändiga orsaker

Det ska vara tillåtet att röra sig när det är nödvändigt på grund av 

1)    anskaffande av livsmedel, mat, läkemedel, bränsle eller andra förnödenheter som till sin betydelse är jämförbara med dessa och som är nödvändiga med tanke på det personliga livet

2)    uträttande av ärenden på bank samt avhämtning eller avsändning av post och andra försändelser

3)    användning av tjänster inom hälso- och sjukvården eller socialvården eller besök hos myndigheter som kräver personlig närvaro

4)    skötsel av arbetsuppgifter i anslutning till ett tjänste- eller arbetsavtalsförhållande eller på grund av bedrivande av närings- och företagsverksamhet

5)    deltagande i småbarnspedagogisk verksamhet enligt lagen om småbarnspedagogik (540/2018) eller i undervisning eller verksamhet enligt lagen om grundläggande utbildning (628/1998) eller lagen om Europeiska skolan i Helsingfors (1463/2007), deltagande i gymnasieutbildning, yrkesutbildning eller högre utbildning eller i inträdes-, urvals- och lämplighetsprov för en sådan utbildning eller deltagande i studentexamensprov eller motsvarande examensprov

6)    skötsel av ett samhälleligt förtroendeuppdrag liksom deltagande i sammanträden för ett organ i en privat sammanslutning eller stiftelse eller skötsel av uppgifter som ledamot i organet eller företrädande av sammanslutningen eller stiftelsen i situationer där ett uppskov i deltagandet, skötseln av uppgifterna eller företrädandet kan orsaka skada för sammanslutningen eller stiftelsen, dess aktieägare eller medlemmar eller någon annan

7)    fullgörande av beväringstjänst eller någon annan lagstadgad skyldighet

8)    en närståendes behov av omsorg, risk för en närståendes död, en närståendes död eller deltagande i en närståendes begravning, tillgodoseende av ett barns behov av hjälp och stöd eller barnets umgängesrätt, tillgodoseende av behovet av hjälp och stöd för en person med funktionsnedsättning, ett etablerat parförhållande eller något annat vägande skäl som är jämförbart med dessa

9)    ett individuellt möte i själavårdssyfte med en företrädare för ett religiöst samfund

10)    underhåll av en byggnad, en fastighet eller ett fordon som man äger eller innehar eller på grund av en flytt från en bostad till en annan

11)    skötsel av djur som man ansvarar för

12)    förflyttning till en fritidsbostad som man äger eller permanent förfogar över

13)    skötsel av uppgifter inom räddningsväsendet som avses i räddningslagen (379/2011) och i andra lagar.

Om begränsningar i rörelsefriheten införs, kommer flerspråkig information om begränsningarnas närmare detaljer att i omfattande grad spridas via olika kommunikationskanaler. Syftet är att genom effektiv kommunikation säkerställa att informationen når de människor som bor, arbetar och rör sig i de områden som omfattas av begränsningarna.

Polisen ska ansvara för övervakningen

Till polisen ska på begäran ges en redogörelse för vart och i vilket syfte man rör sig. Polisen kan inte förhindra personer som rör sig av sådana nödvändiga orsaker som anges i förordningen. Polisen har rätt att befalla en folksamling att skingra sig, att gripa en person som bryter mot begränsningarna och att förelägga böter för brott mot begränsningarna.

Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt och gälla till och med den 14 maj 2021. Lagen ska inte tillämpas i landskapet Åland.

ANNONSER