Regeringen har godkänt plan för att avveckla coronarestriktioner

21.04.2021 kl. 14:52
Vid sina överläggningar den 20 april godkände regeringen planen för att avveckla coronarestriktionerna. Regeringen behandlade responsen som kommit in och gjorde preciseringar i planen utifrån den.

Den 9 april offentliggjorde regeringen ett utkast till plan för hur och när coronarestriktionerna kunde avvecklas. Regeringen bad också allmänheten om respons på utkastet. Allmänhetens möjlighet att kommentera planen bidrog med värdefulla synpunkter på beredningen. Avsikten var också att öka öppenheten i beredningen och uppmuntra till dialog, i enlighet med den politik som fastställdes i regeringsprogrammet.

Avvecklingen av restriktionerna och rekommendationerna grundar sig på en omfattande översyn och helhetsbedömning av epidemiläget. Planen beaktar avvecklingens ekonomiska, samhälleliga och sociala konsekvenser.

Barnens och ungdomarnas situation framträder i den stora mängden respons

Kommentarer och utlåtanden samlades in genom e-tjänsten Dinåsikt.fi (2 141 svar, varav 115 av organisationer), genom ett samråd för näringslivet på statsministerns inbjudan (Kommunarbetsgivarna, FFC, Akava, Finlands näringsliv, STTK och Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland) och ett gemensamt samråd med 22 kommuner. Därtill lämnades 28 separata utlåtanden.

Några centrala teman framträder tydligt i kommentarerna. Avvecklingen av restriktionerna kommenterades mest, men också åtgärderna efter krisen och återuppbyggandet. 

I svaren framträder tydligt att situationen bör underlättas för barn, ungdomar och andra personer i utsatt ställning. Angående återhämtningen efter coronakrisen önskar många att barn och ungdomar ska få stöd, att den eftersatta vården och servicen ska åtgärdas och att även regionernas perspektiv ska beaktas i återuppbyggnaden.  

Stödåtgärderna riktade till de branscher som drabbats hårdast får mycket uppmärksamhet. I synnerhet efterlyses stöd för kulturbranschen, för att ordna evenemang och för att möjliggöra idrott och motion. Det behövs tydliga anvisningar och lösningar för dem som arrangerar evenemang. 

I många kommentarer framhålls vikten av regionalt beslutsfattande, av att beakta skillnaderna mellan regionerna i avvecklingen av restriktionerna och att restriktionerna bör vara regionala. 

Öppnandet av gränserna och hälsosäkerheten lyfts också fram i många svar. Många oroar sig för frågor som rör resor över gränserna, hur hälsosäkerheten ska tryggas vid gränserna och vaccinationsintygets betydelse.

Finländarna förhåller sig tålmodigt med kritiskt till restriktionerna

Allmänhetens åsikter om avvecklingsplanen har utretts på två olika sätt. I e-tjänsten Dinåsikt.fi kunde alla som registrerade sig svara på en enkät, och Kantar TNS Oy kartlade åsikterna genom en enkätundersökning.

Enligt enkätundersökningen förhåller sig majoriteten av medborgarna tålmodigt till coronaepidemin och restriktionerna. Nio av tio respondenter förstår och accepterar att det på grund av skillnaderna i epidemiläget finns olika restriktioner för olika områden. 

Hälften av de som svarade anser att tidsplanen för avvecklingen av restriktionerna är lagom, 27 procent anser att det sker för snabbt och 19 procent att det sker för långsamt. Majoriteten tror att åtgärderna i planen kommer att hjälpa samhället och företagen att återhämta sig från krisen.  

Allmänheten oroar sig över begränsningarna som berör barn och ungdomar. De restriktionerna som gäller barn och unga bör enligt dem som svarat avvecklas först. Den viktigaste enskilda åtgärden är enligt respondenterna att alla som har distansundervisning ska återvända till närundervisning. Dessutom anses det viktigt att barn och unga får återuppta sina hobbyer. 

Allmänheten anser att de viktigaste åtgärderna för att bekämpa epidemin är ansvarsfullt beteende, såsom att använda munskydd och hålla säkerhetsavstånd, att personer som anländer från utlandet testas och vid behov försätts i karantän och att befolkningen vaccineras. 

De som kommenterat planen på Dinåsikt.fi förhåller sig i allmänhet mer kritiskt än de som svarade i enkätundersökningen. I de kritiska svaren upplevs till exempel att kultur- och evenemangsbranschen har hamnat i en sämre ställning än restaurangbranschen. 

Enkäten genomfördes i tjänsten dinåsikt.fi den 9–16 april 2021. Den besvarades av 2 141 personer. 
Kantar TNS Oy utförde sin enkätundersökning den 14–15 april 2021. Frågorna i enkätundersökningen var de samma som i enkäten på Dinåsikt.fi. Totalt 1 249 personer svarade på Kantar TNS enkät. Respondenterna är 17–89-åriga finländare. Felmarginalen är +/- 2,8 procentenheter. 

Allmänhetens kommentarer analyserades också kvalitativt

Statsrådets kansli har beställt en kvalitativ analys av de öppna svaren i enkäten av företaget iloom Oy. Analysen genomfördes med hjälp av en metod som identifierar vilka ord och ämnesområden som förekommer mest i materialet och visar sambandet mellan de ämnen som upprepas. De finskspråkiga och svenskspråkiga svaren analyserades separat. Svaren analyserades anonymt. I materialet förekom samordnad respons (samma utlåtande i flera yttranden).

I den öppna responsen önskades att regeringens plan ska vara tydlig, opartisk och faktabaserad. Tonen i responsen var oftast kritisk, men motiveringarna var i huvudsak rätt konstruktiva.

Flera preciseringar i planen

På basis av den respons som behandlades vid förhandlingarna gjorde regeringen flera preciseringar i planen. Hur de mål som fastställs i planen genomförs beror i huvudsak på situationen i de olika regionerna och de regionala behöriga myndigheternas beslut.
Övergången till regionalt beslutsfattande inleds i maj. Med tanke på en kontrollerad avveckling av restriktionerna är det viktigt att myndigheterna i regionerna utarbetar egna mer detaljerade planer. På detta sätt blir de regionala åtgärderna mer förutsägbara och kan anpassas till regionerna och deras särdrag. De regionala planerna stöder också en rätt inriktad kommunikation i rätt tid om de ändrade restriktionerna. 
Grupphobbyer utomhus för barn och unga öppnas i april. Från och med början av juni är det möjligt att ordna tävlingar och hobbyer utomhus och sommarläger för unga. Under juni öppnas också sådan hobbyverksamhet inomhus där det inte uppstår några närkontakter.

Från och med början av juli är det tillåtet att ordna tävlingar och evenemang inomhus samt hobbyverksamhet som inbegriper kontakter.

Kontrollen vid de inre gränserna fortsätter så länge det är nödvändigt, men samtidigt inleds avvecklingen av restriktionerna inom trafik och transport med de restriktioner som införts sist. 

Vid de inre gränserna ersätts inreserestriktionerna stegvis från och med maj med hälsosäkerhetsåtgärder. Först öppnas trafiken för gränssamhällena vid landgränserna mot Sverige och Norge. Därefter öppnas pendlingstrafiken och utvidgas familjers och släktingars möjligheter att resa över EU:s inre gränser.

 

ANNONSER