Ändringar i FPA:s förmåner 2023

30.12.2022 kl. 11:39
År 2023 för med sig ändringar i bl.a. folkpensionen och FPA-ersättningarna. De förmåner som är bundna till folkpensionsindex höjs vid ingången av året med 4,2 procent. Ett temporärt elstöd införs som kommer att gälla under våren.

Nästa år införs ett nytt omställningsskydd för personer över 55 år som blivit uppsagda. Åldersgränsen för den s.k. pensionsslussen för arbetslösa höjs, och möjligheten till tilläggsdagar med arbetslöshetsdagpenning slopas helt för personer födda 1965 eller senare.

Merparten av FPA-ersättningarna för kostnader för undersöknings- och vårdåtgärder som föreskrivits av privatläkare slopas. FPA-ersättning kommer dock även i fortsättningen att betalas för mottagningsbesök hos privatläkare. Ändringen påverkar också ersättningarna för resor som görs till hälso- och sjukvården.

Höjningen av elpriset och inflationen inverkar på många av FPA:s stöd. De förmåner som är bundna till folkpensionsindexet höjdes med 3,5 procent redan i augusti. Vid årsskiftet höjs stöden med 4,2 procent.

När det gäller bostadsbidraget för pensionstagare beaktas större uppvärmningskostnader än tidigare. På så sätt vill statsmakten lindra de ekonomiska svårigheter som de höga elpriserna medför. Nästa vår hjälper också det temporära elstödet låginkomsttagare som har stora elkostnader.

I det här meddelandet redogörs för de viktigaste ändringarna 2023 i de sociala trygghetsförmåner som gäller pensionstagare och som FPA har hand om.

Ändringar i arbetslöshetsförmånerna 

Nästa år införs en ny omställningspenning, som ska göra det lättare att hitta ett nytt arbete i situationer där äldre personer sägs upp. Omställningspenning kan sökas av personer som fyllt 55 år och som blivit uppsagda av produktionsorsaker eller ekonomiska orsaker efter att ha varit anställda hos samma arbetsgivare i minst fem år. Arbetstagare som inte hör till en arbetslöshetskassa kan ansöka om omställningspenning hos FPA. 

Samtidigt försämras äldre arbetslösas möjlighet att få tilläggsdagar med arbetslöshetsdagpenning, dvs. att komma med i den s.k. pensionsslussen. Åldersgränsen för tilläggsdagar höjs för personer födda 1963 från nuvarande 61–62 år till 63 år och för personer födda 1964 till 64 år. Möjligheten till tilläggsdagar för personer födda 1965 eller senare slopas helt. Betalningen av tilläggsdagar upphör för alla ålderskategorier år 2030.

De godtagbara boendeutgifterna inom bostadsbidraget för pensionstagare höjs betydligt

Även när det gäller bostadsbidraget för pensionstagare godkänns som boendeutgifter högre uppvärmningskostnader än tidigare. Ändringen beror på det kraftigt stigande energipriset. År 2023 godkänns som uppvärmningskostnader 2,07–2,35 euro/månad per kvadratmeter (tidigare 1,32–1,60 euro/månad/m2).

Maximibeloppet av de boendeutgifter som beaktas i samband med bostadsbidraget för pensionstagare höjs med 7,8 procent i alla tre kommungrupper.

Maximibeloppet av boendeutgifterna är följande: 

Kommungrupp I: 9 287 euro/år

Kommungrupp II: 8 541 euro/år 

Kommungrupp III: 7 493 euro/år. 

De kostnader för vatten som i samband med bostadsbidraget för pensionstagare godkänns som utgifter höjs till 32,40 euro i månaden per person (tidigare 30,05 euro/person/månad). I fråga om de månatliga kostnaderna för underhåll som gäller egnahemshus godkänns 47,84 euro (tidigare 44,37 euro/månad). Höjningarna börjar tillämpas när kundens bostadsbidrag för pensionstagare justeras nästa gång. 
Läs mer i meddelandet

Temporärt elstöd hjälper låginkomsttagare med stora elkostnader

Eftersom elpriset har stigit kraftigt är det år 2023 möjligt att få hjälp med elutgifterna. Det primära sättet att få hjälp med elutgifterna är att ansöka om elavdrag hos Skatteförvaltningen. Man har rätt till elavdrag om hushållets elenergikostnader överstiger 2 000 euro under perioden januari–april och skatterna räcker till för att avdraget ska kunna göras. Om skatterna på grund av låga inkomster inte är tillräckliga för att beviljas elavdrag kan man ansöka om temporärt elstöd hos FPA. Självrisken i samband med elstödet är 400 euro per månad. 

ANNONSER