Svenska pensionärsförbundet kräver högre garantipension

13.03.2023 kl. 14:27
Svenska pensionärsförbundets styrelse har formulerat ett nio punkters program avsett för kandidaterna i årets riksdagsval. Styrelsen fäster särskild vikt vid de fattigaste pensionärernas ekonomi och vid behoven inom vård och omsorg

.1. All samhällsservice måste kunna ges på båda nationalspråken. I takt med stigande ålder finns risk för att språkkunskaperna försämras och då är det avgörande för hälsan att man kan bli mottagen och förstådd på sitt modersmål. 
2. Det finns en fattigdom bland pensionärer som inte är acceptabel. Det är inte rimligt att någon skall leva på t.ex. garantipensionen (922,42 euro). En korrigering av garantipensionen uppåt bör ske i början av kommande regeringsperiod.
3. För många äldre utgör medicinkostnaderna en alltför stor utgift. Taken för medicin, klientavgifter och resor bör sammanslås till ett tak exempelvis 950 euro per år.  Detta bör ske under kommande regeringsperiod.
4. Äldre människor som bor tillsammans är vana att ta hand om varandra. Men i situationer där den ena kräver mycket omsorg blir det i längden betungande. Det behövs ett bättre stöd (både ekonomiskt och genom avlastning) för alla närståendevårdare. 
5. Målsättningen att bo hemma kräver att stödsystemet för flytt till centrum och renovering av omoderna hem utvecklas. Dessutom bör byggandet av bostäder som skapar hindersfrihet, trivsel och gemenskap utökas.
6. Äldre personer är beroende av att samhällets service fungerar. Tyvärr råder brist på personal inom äldreomsorgen och hemvården. Under den kommande regeringsperioden bör en satsning på dessa områden ske varje år.
7. Digitaliseringen i samhället går framåt i snabb takt. Detta leder till en allt större marginalisering, speciellt bland äldre. Det behövs en nationell servicekanal för dem som inte använder digitala tjänster.
8. Förebyggande vård och rehabilitering ger bra avkastning och ger ett mindre tryck på specialsjukvården. Kommunerna har ansvar för det förebyggande arbetet och måste få ekonomiska förutsättningar för att skapa en god livsmiljö.
9. De äldre är mer eller mindre beroende av FPA-taxi och färdtjänst för sina vårdbesök. Alltför många klagomål visar på uteblivna tjänster och därför måste systemet förbättras omedelbart.

Reservation

Mariehamns Pensionärsförening och Äldrerådet i Mariehamn föreslog att SPF:s styrelse skulle utöka de nio teserna med en skrivning om det s.k. brutna indexet som skulle lyda:

"- indexgrunderna bör snarast justeras gällande arbetspensionerna för att undvika ökningen av fattigpensionärerna."

Skrivningen togs inte med i valteserna varvid den åländska medlemmen i förbundsstyrelsen Christian Beijar reserverade sig mot beslutet att inte ta med skrivningen

 

ANNONSER