Ny rekommendation öppnar för trygga möten utomhus

16.05.2020 kl. 11:14
Att kunna röra sig utomhus har en viktig betydelse med tanke på såväl den psykiska som den fysiska funktionsförmågan. Därför bör utomhusvistelse i olika former ordnas också under undantagsförhållanden. Även möten med närstående kan ordnas utomhus om det görs på ett tryggt sätt, säger social- och hälsovårdsministeriet i sina nya anvisningar.  

Social- och hälsovårdsministeriet har uppdaterat anvisningarna till kommunerna och tjänsteproducenterna om förebyggande av coronavirussmitta vid verksamhetsenheter för vård och omsorg dygnet runt. Den nya anvisningen ersätter anvisningen som gavs den 9 april.

De som arbetar i nära kontakt med klienterna ska använda ett kirurgiskt mun- och nässkydd för engångsbruk. Om sådana inte finns att tillgå eller om det av någon annan orsak inte är möjligt att använda dem, ska ett skydd av tyg som går att tvätta eller en engångsduk eller ett visir som täcker munnen och näsan användas för att skydda klienten mot eventuell smitta från anställda.

Det finns särskilda anvisningar om hur man ska skydda sig vid arbete med patienter med luftvägsinfektion eller coronavirusinfektion.
Social- och hälsovårdsministeriet meddelade den 13 maj ett beslut genom vilket de som arbetar i nära kontakt med klienter vid socialvårdens verksamhetsenheter för heldygnsvård och tjänster som tillhandahålls i hemmet åläggs att använda ett kirurgiskt mun- och nässkydd. Målet är att skydda klienter som löper ökad risk att bli allvarligt sjuka till följd av coronavirussmitta (covid-19).

I regel är det fortfarande förbjudet att besöka verksamhetsenheter för vård och omsorg dygnet runt. Med övervägande från fall till fall ska dock anhöriga utan symtom kunna besöka allvarligt sjuka klienter vars tillstånd är kritiskt och klienter som får palliativ vård i livets slutskede på ett tryggt sätt. Undantagsförhållanden har pågått länge och därför behövs det också förfaranden som gör det möjligt för de andra invånarna/patienterna att möta sina närstående i person i en trygg miljö som ordnas av verksamhetsenheterna.

Äldre personer och en del personer med funktionsnedsättning har på grund av besöksförbudet länge varit frånskilda från sina närstående. Detta försämrar deras livskvalitet och är svårt att förstå för många klienter. De närstående uppmuntras att kontakta klienten också t.ex. per telefon, distansförbindelse, e-post eller brev. Personalen vid verksamhetsenheterna ska stödja invånarna i deras kontakter. 

Trots undantagsförhållandena ska klienterna tillhandahållas de tjänster och aktiviteter som de behöver för att upprätthålla funktionsförmågan och välbefinnandet. I stället för gruppverksamhet och hela enhetens gemensamma måltider kan verksamheten omorganiseras så att klienternas dagsprogram ordnas till exempel i grupper med några personer med beaktande av säkerhetsavstånden.

Att kunna röra sig utomhus har en viktig betydelse med tanke på såväl den psykiska som den fysiska funktionsförmågan. Därför bör utomhusvistelse i olika former ordnas också under undantagsförhållanden. Även möten med närstående kan ordnas utomhus om det görs på ett tryggt sätt.  

Det är i synnerhet viktigt att genomföra och i den mån det är möjligt öka verksamhet som främjar funktionsförmågan och välbefinnandet som en del av verksamhetsenhetens egen verksamhet och på ett mångsidigt sätt utnyttja kompetensen hos den personal som arbetar vid enheten.

Markus West

ANNONSER