Personer över 70 får igen träffa andra personer

24.06.2020 kl. 08:26
Regeringen avvecklade tisdagen den 23 juni rekommendationen om att personer över 70 år ska undvika fysisk kontakt med andra personer.

Statsrådet ger inte längre någon rekommendation om undvikande av fysiska kontakter för vissa åldersgrupper. Man bör dock fortsättningsvis enligt individuell bedömning och med beaktande av en persons helhetssituation och individuella riskfaktorer följa en återhållsam linje när det gäller närkontakter.

Genom att undvika närkontakter har man lyckats skydda den äldre befolkningen för coronavirussmitta. Vid sidan av den nytta som den praktiska tillämpningen av rekommendationen har medfört, har den dock även haft negativa konsekvenser för det fysiska, psykiska och sociala välbefinnandet hos personer över 70 år.

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd utfärdar vid behov och inom ramen för sin behörighet anvisningar om hygien- och andra frågor som kan bidra till att minska smittorisken hos äldre personer.

Reserestriktioner hävs ytterligare

Vid sin överläggning beslutade regeringen att från och med den 13 juli avskaffa dels kontrollerna vid de inre gränserna, dels reserestriktionerna i trafiken mellan Finland och sådana länder där incidensen av coronavirussjukdomen covid-19 är likartad som i de länder för vilkas del den inre gränskontrollen redan har avskaffats. Dessa länder är Norge, Danmark, Island och de baltiska länderna. För närvarande är gränsvärdet högst åtta nya sjukdomsfall per 100 000 personer under de föregående 14 dygnen.

På basis av det nuvarande epidemiläget kan kontrollerna vid de inre gränserna avskaffas för följande Schengenländer: Tyskland, Italien, Österrike, Grekland, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Ungern och Liechtenstein. Dessutom tillåts resor till Finland från följande EU-länder utanför Schengen: Kroatien, Cypern och Irland. Regeringen gör dock senast den 10 juli en bedömning av helhetsläget i Schengen- och EU-länderna och uppdaterar samtidigt listan över länder i överensstämmelse med det aktuella epidemiläget.

Statsrådet fattar beslut i ärendet vid sitt allmänna sammanträde senast den 10 juli 2020.

Utifrån en epidemiologisk bedömning fortsätter kontrollerna vid de inre gränserna samt reserestriktionerna mellan Finland och Nederländerna, Belgien, Spanien, Luxemburg, Malta, Portugal, Polen, Frankrike, Sverige och Tjeckien, med undantag för fritidsbåtstrafiken.

Alla som reser från Finland till dessa länder måste dock själva komma ihåg att kontrollera inreserestriktionerna i mållandet. Dessa länder kan ha egna restriktioner för resenärer.

Statsrådets rekommendation om ett omfattande distansarbete upphör den 1 augusti

Regeringen fastställde vid sin överläggning att rekommendationen om ett omfattande distansarbete upphör den 1 augusti till följd av att epidemiläget lugnat sig. Semesterperioden i juli möjliggör en flexibel och gradvis återgång till normala arbetsförhållanden.

Regeringen bedömer frågan på nytt om epidemiläget kräver det. För att förhindra en ny upptrappning av epidemin är det nödvändigt att noggrant följa upp hur avvecklandet av restriktionerna påverkar epidemins utveckling.

 

Åtgärder på basis av statssekreterare Martti Hetemäkis återuppbyggnadsrapport

Regeringen fastställer att genomförandet av strategin för eftervård och återuppbyggnad efter krisen fortsätter på basis av den rapport som presenterades den 23 juni 2020 (bilaga).

Rapportens åtgärder är uppdelade under tre skeden: upprätthållande, eftervård och återuppbyggnad.

Målet med eftervården är att stödja samhällets trygga återhämtning efter krisens akuta fas. Genom eftervårdsåtgärderna kan man också förhindra att krisen leder till långvariga negativa effekter.

Återuppbyggnaden består av åtgärder för att i samhället ta fram långsiktiga metoder som tryggar bland annat uppnåendet av koldioxidneutralitet, de offentliga finansernas hållbarhet och befolkningens välfärd efter krisens akuta fas.

Statsrådets kansli tillsätter i enlighet med beredningsgruppens förslag förvaltningsövergripande tjänstemannaarbetsgrupper för att bereda förslag till åtgärder för eftervård och återuppbyggnad efter krisen. Arbetet har uppdelats i följande helheter:

  • Produktiviteten inom den offentliga sektorn
  • Internationell ekonomi, konkurrenskraft och grön tillväxt
  • Kompetens, innovationer och digitalisering
  • Resiliens, välfärd och beredskap inför kriser

Arbetsgruppernas mandatperiod går ut den 15 september 2020. Deras förslag rapporteras till regeringen senast den 22 augusti 2020. Mandatperioden för exit- och återuppbyggnadsarbetsgruppen, som består av ministeriernas kanslichefer, förlängs till den 15 september 2020.

Markus West

ANNONSER