Det behövs ett nationellt program mot pensionärsfattigdomen

18.04.2023 kl. 12:55
Snart samlas ett antal politiska partier för att skriva ett regeringsprogram för de kommande fyra åren. Vi vill sända en hälsning till partierna om vikten att ta med skrivningar om äldrepolitiken. Det är avgörande för äldres livskvalitet att vi kan se att regeringen värnar om just vår trygghet.

Svenska pensionärsförbundet i Österbotten vill se följande åtaganden i kommande regeringsprogram:

Skapa ett nationellt program för att åtgärda pensionärsfattigdomen

C:a 200 000 pensionärer, eller 12,5% av alla pensionärer i Finland, lever under fattigdomsgränsen (60 % av medelpensionen). Av ålderspensionärerna får ca 30 000 endast garantipension 922,42 € + bostadsbidrag. En gradvis korrigering är nödvändig. Det diversifierade vårdkostnadstaket 1 564 € (mediciner, avgifter och resor) behöver sammanslås till ett och sänkas, dock så att ingen del inom taket stiger från nuvarande nivå. Det borde också finnas möjlighet att gradera enligt inkomst eller att man kan befrias helt från kostnadstaket om man endast har garantipension.

Utveckla bostadspolitiken då de flesta förväntas bo hemma

Utveckla stödsystemet för flytt till centrum och renovering av omoderna hem. Utöka byggandet av bostäder, till rimliga priser, som skapar hindersfrihet, trivsel och gemenskap för äldre.

Prioritera äldreomsorgen

Bristen på personal inom hemvården och äldreomsorgen måste åtgärdas. Personalpolitiken får inte gynna endast akutvården och specialsjukvården. Vård på modersmålet och färdtjänst måste styras upp på nationell nivå.

Satsa på närståendevårdarna

Närståendevårdarna gör en ovärderlig samhällsinsats. För dem behövs ekonomiskt stöd, avlastning och rehabilitering.

Investera i förebyggande vård och rehabilitering

Förebyggande vård och rehabilitering ger bra avkastning och ger ett mindre tryck på specialsjukvården. Kommunerna har ansvar för det förebyggande arbetet och måste få ekonomiska förutsättningar för att skapa en god livsmiljö för de äldre. Statsandel för detta ska finnas.

Bort med åldersdiskrimineringen inom alla områden

Marginaliseringen i en allt mera digitaliserad värld är akut. Äldreombudsmannens förslag att kommunerna föreskrivs skyldighet att koordinera digitalt stöd, en nationell servicekanal för dem som inte använder digitala tjänster och förtydligande av e-tjänster ifråga om ärendehantering för annan person bör stödas. Via lagstiftning bör olika aktörer åläggas att tillhandahålla alternativ till digital service.

7.  Skapa möjligheter för pensionärer att jobba efter pensioneringen.

47 % uppger att de skulle kunna tänka sig att jobba deltid enligt PIO:s enkät 2022.

Uttalande från Svenska pensionärsförbundet i Österbotten rf:s vårmöte i Kristinestad 13 april 2023

 

Anita Ismark, regionordförande

ANNONSER