Pensionärernas budskap till Kyrkslätts kommun

09.05.2022 kl. 07:33
Kyrkslätts pensionärer rf och Norra Kyrkslätts pensionärer rf förutsätter att kommunen vidtar åtgärder i följande frågor.

 

Kyrkslätts pensionärer rf och Norra Kyrkslätts pensionärer hör till Svenska pensionärsförbundet rf som verkat i 50 år. I Kyrkslätt har det funnits pensionärsverksamhet i 48 år.

Bostäder för äldre

Vi har en stor förändring på kommande genom att social- och hälsovårdstjänsterna övergår till Västra-Nylands välfärdsområde.  Det här gäller speciellt äldre då sjukdomarna ökar med åren. Vi äldre bor fortfarande kvar i Kyrkslätt och lämpliga bostadsalternativ för äldre är ett högaktuellt tema. Ungefär 50 % av personer över 65 år bor i egnahemshus eller radhus  i Kyrkslätt. Med högre ålder är kanske andra boendeformer bättre och vi äldre väntar oss information om och planering av framtida anpassade bostäder från Kyrkslätts kommuns sida.  Seniorbostäderna bör vara centralt belägna, lätt tillgängliga och nära basservice då seniorernas rörelseförmåga minskar och körkortet inte längre är i kraft. #1

Pensionären som resurs

Den äldre befolkningens andel av den totala befolkningen ökar. Därför är det ytterst viktigt att de förebyggande åtgärderna intensifieras. Pensionärsföreningarnas verksamhet omfattar förebyggande åtgärder såsom: månadsmöten = social samvaro som förebygger ensamhet och psykiska problem. Motionsklubbar, vattengymnastik, vattenlöpning, stavgång, danskurser, seniorgymnastik och hobbyklubbar, språk-klubbar, teaterbesök och resor. Allt detta organiseras av pensionärsföreningarna.
Kommunen spelar en stor roll för pensionärsverksamheten genom att erbjuda lokaliteter för verksamheten och understöda verksamheten finansiellt. #2

Förebyggande verksamhet

Medborgarinstitutet i Kyrkslätt anordnar många kurser, men avgifterna för kurserna är höga. Kurser för pensionärer bör vara avgiftsfria för att aktivera flera seniorer. Kurser för att öka kunskaperna i data-användning är nödvändiga för att de äldre ska kunna hålla kontakt med vänner och släktingar digitalt, sköta bankärenden och tillgodogöra sig vårdinformation etc. #3

Simhallen och konditionssalar

Simhallen är mycket viktig för seniorerna. Nu får seniorerna över 70 år använda simhallen och konditionssalen i simhallen gratis i Kyrkslätt. I Esbo får seniorerna över 68 år motsvarande förmån. Simhallens tjänster är i högsta grad förebyggande vård och Kyrkslätt bör erbjuda samma förmåner som Esbo. #4

Äldrerådet och koordinator

Äldrerådets syfte är att främja de äldres jämställda deltagande i samhällets olika funktioner, såsom rehabilitering och utbildning, arbete, social- och hälsovårdstjänster, kultur- och fritidsverksamhet samt andra kommunala bastjänster.
Hur förändras äldrerådets uppgifter då välfärdsområdet övertar vården?
Äldrerådets roll i den nya situationen bör stärkas, då kommunen sannolikt inte kommer att ha något organ som är ansvarigt för servicen för den äldre befolkningen.
Det behövs en eller flera koordinatorer för att trygga den förebyggande vården i den egna kommunen samt för samarbetet mellan kommunen och välfärdsområdet. #5

Språk

Ungefär 25 % av befolkningen i Kyrkslätt som är över 65 år har svenska som modersmål. Speciellt de äldsta har svaga kunskaper i finska. Vid högre ålder kan även språkkunskaperna förändras, modersmålet stärkas och senare inlärda språk försvagas. I dagens läge är servicen för äldre personer på svenska inom kommunen inte tillräcklig. #6

Sammanfattning:

Föreningarna förutsätter att kommunen vidtar åtgärder i följande frågor:

 snabba åtgärder för att öka bostäderna för äldre

 mera understöd för pensionärsföreningarna då den äldre befolkningens andel ökar

 gratis kurser för pensionärer i Medborgarinstitutet

 gratis simhall och konditionssal tidigare, fr.o.m. 68 år, för pensionärerna

 koordinator för den förebyggande vården i kommunen och  för samarbetet med välfärdsområdet

 vid rekrytering av personal bör Kyrkslätts kommun beakta personernas kunskaper både i svenska och finska

 

Kyrkslätt den 9.5.2022

Kyrkslätts pensionärer rf

Norra Kyrkslätts pensionärer rf 

ANNONSER