Borgå svenska pensionärsförening uppvaktade stadstyrelsen

04.05.2022 kl. 13:48
Borgå svenska pensionärsförening uppvaktade stadsstyrelsen i Borgå med en skrivelse som del av Jubileumsbudkavlen 2022

Till stadsstyrelsen i Borgå

den 4 maj 2022


Borgå svenska pensionärsförening r.f. som idag har 1019 medlemmar och är den överlägset
största pensionärsföreningen i Borgå har med stor förundran följt med hur den nya
hälsovårdsorganisationen kommer att påverka kommunerna och hur man kommer att sköta
den mycket viktiga friskvården som ju blir kvar i kommunerna och vars uppgift blir att se till
att invånarnas hälsa bibehålls så länge som möjligt alldenstund som hälsovården utgår ifrån
att människan skall bo hemma och platserna på serviceboende-enheterna inte kommer att
räcka till och antalet över 75-åringar kommer att mera än fördubblas inom tio år samtidigt
som minnessjukdomarna tilltar och antalet ensamboende ökar i alla åldersklasser. Redan nu är
antalet över 1,5 miljoner i hela landet.

Pensionärsföreningarna påtar sig ett stort ansvar för att åldringarna skall kunna leva ett
lyckligt och normalt liv med service och motion, kultur och normalt umgänge, resa och träffa
familjemedlemmar och vänner.

Ett stort problem är att kommunerna i den stora omvälvningen i samhället inte beaktat vad det
kommer att betyda att ha ett ansvar för befolkningens hälsa och välstånd. Detta gäller hela
befolkningen men alldeles speciellt den äldre som alltför ofta lämnas vind för våg och
betraktas som en stor kostnadspost och en belastning. Kommunerna bär också ett ansvar för
att tredje sektorns aktörer har en möjlighet att utöva sin verksamhet vare sig det gäller
åldringar eller barn.

Tredje sektorn, pensionärsföreningarna, Röda Korset, Rotaryrörelsen m.fl. gör ett enormt
arbete utan en tanke på vad den egna insatsen kostar. Den egna insatsen till förmån för en
hjälpbehövande granne eller åldring. Vår kommun är skyldig att se sitt ansvar. Att möjliggöra
den insats som frivilligverksamheten erbjuder, ge bidrag ekonomiskt, tillhandahålla
utrymmen och i övrigt stöda den insats som för samhället innebär en insats som inte kan
mätas i pengar och som för tredje sektorns aktörer är en social verksamhet, en insats man gör
för sin nästa.

Borgå, den 4 maj 2022
Borgå svenska pensionärsförening

Ladda ner skrivelsen som pdf här 

ANNONSER