Mariehamns pensionärsförenings budkavle

12.10.2022 kl. 12:00
Mariehamns pensionärsförening och äldreråden på Åland överräckte en gemensam budkavle till social- och hälsominister Annette Holmberg-Jansson och stadsdirektör Arne Selander

 

BUDKAVLEN

Äldreråden på Åland och Mariehamns Pensionärsförening har gemensamt utarbetat en förteckning på krav i form av en budkavle från pensionärerna till riksdagen, via Svenska Pensionärsförbundet i Finland.

Budkavlen omfattar också krav på landskapsregeringen på Åland, de åländska kommunerna och Mariehamns stad.

Kraven framgår nedan enligt ansvarsområde.

Riksdagen:

 • Likvärdig beskattning för pensionärer och löntagare. Idag betalar alla med arbetspension ca 10% mer i skatt än löntagare med samma inkomst. Det är fråga om en diskriminering som bör avskaffas.
 • Trygga nivån på den pension som under förvärvsarbetet intjänats. Det brutna indexet som infördes från och med 1996 och är till nackdel för alla med arbetspension bör avskaffas.
 • Folk- och garantipensionen bör höjas till en dräglig nivå.

 

Landskapsregeringen:

 • Lägre patientavgifter bör införas och ett lägre högkostnadsskydd
 • En äldreombudsmannatjänst bör inrättas
 • En äldremottagning bör inrättas av ÅHS i samarbete med KST
 • Genom lagstiftning bör ersättningen för närståendevård höjas
 • Fler utbildningsplatser för äldreomsorgspersonal bör inrättas.
 • Målsättningen bör vara en aktiverande och rehabiliterande arbetsmiljö
 • Landskapet hissunderstöd för installerandet av hissar i våningshus bör höjas
 • Allmänna pensionärsrabatter bör införas
 • Ett digitalt utanförskap för äldre bör motarbetas med bl.a. en ökad satsning på IT-kunskap i Medis regi bör eftersträvas. IT-verktygen bör bli enklare och anpassade till de äldres behov. Ett helhetsgrepp på digital service för äldre behöver tas på Åland
 • ÅHS bör göra en tydlig skyltning vid busshållplatserna, sjukhusets huvudentré och de övriga entréerna
 • Tandvården borde göras tillgänglig för alla pensionärer till en anständig kostnad.
 • Tandläkarvagnen bör vid besök i skärgården ha regelbundna ankomsttider så att skärgårdsborna vet när den är på orten.
 • Klientavgiftslagen bör eftersträva enhetliga kommunala avgifter
 • Svarsmeddelandet vid tidsbokningen på ÅHS borde tydliggöras så att telefonsvararen istället för att säga ”vi ringer upp dej klockan fem i halv tre” säger ”fjorton tjugofem”

 

 

 

Kommunen/Staden

 • Staden bör avsätta och/eller inköpa tomter för pensionärsboende exempelvis vid Östra utfarten
 • Ökad satsning och fler platser inom boendeservicen effektiviserat serviceboende och institutionsvård
 • Ökad satsning på närståendevård
 • Allmänna pensionärsrabatter
 • Bättre framkomlighet i offentliga miljöer, i trafiken, offentliga inrättningar och butiker, undvik onödig stenläggning.
 • Inför nyttjande av servicesedlar
 • Hemmaboende pensionärer borde få kontinuerlig kontakt med äldreomsorgen för att förhindra social isolering
 • Alla som har fyllt 80 år och bor hemma borde få gratis trygghetslarm
 • Friskvårdkuponger till pensionärer på samma sätt som i arbetslivet
 • Bidrag för städning för att pensionärer ska kunna bo hemma
 • Utveckla en form av Fixarmalte som kan bistå äldre där hjälp behövs.
 • Enhetliga klientavgifter i staden och kommunerna
 • Pensionärspris för snöplogning
 • Klientmedverkan vid valet av service och vårdform såsom L on klientens ställning och rättigheter förutsätter 
 • Ordna en anpassad färdtjänst med tidtabell för att åstadkomma ett samåkande

 

 

ANNONSER