Förbättra äldrerådens ställning

12.09.2008 kl. 00:00
Enligt en utredning som Pensionärsförbundens intresseorganisation lät TNS-Gallup göra år 2007 ansåg de äldre att det mest negativa var att de inte blir hörda i frågor som berör dem. Ett sätt att stärka äldres påverkningsmöjligheter är att förbättra äldrerådens ställning.

Vårt lands befolkning åldras snabbt. Innevarande september uppnår nästan 10 000 personer den lägsta pensionsåldern 63 år. Antalet pensionerade är just nu 1,3 miljoner vilkas möjligheter att påverka samhället måste förbättras.
   Enligt en utredning som PIO lät TNS-Gallup göra år 2007 ansåg de äldre att det mest negativa var att de inte blir hörda i frågor som berör dem. Ett sätt att stärka äldres påverkningsmöjligheter är att förbättra äldrerådens ställning. Kommunerna bör ge dem tillräckliga resurser. Äldreråden ges så möjligheter att utvecklas till verkliga experter på äldrefrågor och till påverkare i kommunerna.

Kommunerna bör stödja pensionärsverksamhet
Pensionärsföreningarnas verksamhet är hälsofrämjande. Den stödjer de äldres självständiga handlande samt förbättrar deras funktionsförmåga och livskvalitet. Deras deltagande minskar användningen av social- och hälsovårdens tjänster. Forskningsresultat visar att verksamheten, förutom att den ökar livskvaliteten, också har inverkan på folkhälsosituationen och ekonomin.
   Det minsta som kommunerna kan göra för att stödja detta arbete är att inte uppbära hyra för utrymmen och att för verksamheten ställa ordentliga mötes- och smågruppsutrymmen till pensionärsföreningarnas disposition.

Medlemsförbunden i PIO har inalles 1 371 medlemsföreningar med förebyggande arbete på sitt program, och bildar ett hela landet täckande nätverk. Till exempel leddes i fjol 2 369 motionsgrupper av smågruppshandledare som förbunden hade utbildat.

Ulf Wahlström

ANNONSER