Kommunerna bör tillsätta äldreråd

23.04.2008 kl. 00:00
Svenska pensionärsförbundets vårmöte kräver att äldreråden blir lagstadgade och att ett koordinerande organ för äldreråden i form av ett riksomfattande äldreråd tillsätts.

Äldreråden är kommunala samarbetsorgan för kommuner och samkommuner, organisationer och personer i frågor som gäller den äldre befolkningen. Efter senaste kommunalval tillsattes i Finland äldreråd i 324 av dåvarande 432 kommuner. Totalt fungerar 37 äldreråd inom Svenskfinland. År 1997 tillsattes de första finländska äldreråden i Kronoby och Larsmo.

Äldreråden i de finländska kommunerna har som uppgift att vara ett forum för ärenden som gäller de äldre i kommunerna. Denna potential är inte uppfylld för närvarande. Äldreråd har inte tillsatts i alla kommuner och tyvärr glöms äldreråden ofta bort i kommun- och servicestrukturreformen. I de kommuner där äldreråd har tillsatts är organisationen, sammansättningen och administrationen av äldreråden varierande. Riksomfattande koordinering saknas.

Äldrerådens agenda borde bland annat diskutera mer den kommunala äldreomsorgen. Servicesedlarna är en kommunal understödsform som kunde underlätta många äldre personers liv.

Svenska pensionärsförbundets vårmöte kräver att äldreråden blir lagstadgade och att ett koordinerande organ för äldreråden i form av ett riksomfattande äldreråd tillsätts. Kommunerna ska budgetera personalresurser och ekonomiska möjligheter för att äldreråden ska kunna verka. Ärenden som berör de äldre ska tas på allvar i beslutfattandet.

Ulf Wahlström

ANNONSER