Pensionspolitiken måste granskas

14.03.2007 kl. 00:00
Svenska pensionärsförbundet förutsätter att den regering som utnämns efter valet utan dröjsmål tillsätter en kommitté med uppgift att utreda verkningarna av den nuvarande pensionspolitiken och att utarbeta en handlingsplan för att justera de missförhållanden som kännetecknar de nuvarande pensionspolitiska lösningarna.

I valrörelsen framförs allmänt att folkpensionerna och de lägsta pensionerna måste höjas, att inkomsttaken för full folkpension måste justeras uppåt och att pensionernas köpkraft måste stärkas på så sätt att pensionsindexen blir förmånligare för pensionstagarna. I partiernas valprogram förutsätts att den nyvalda riksdagen skall ta sig an pensionspolitiken. Programmen är knappast tänkta att förbli välmenande dokument utan tanke på konkreta åtgärder.
   Pensionspolitiken och de bestämmelser som reglerar olika stödformer är beroende av varandra. En höjning av pensionerna kan därför inverka så att olika former av stöd sjunker eller bortfaller helt, varför en granskning av helheten är nödvändig. Ändringar förutsätter således utredningar och noggranna överväganden.

Svenska pensionärsförbundets styrelse 14.3.2007

Ulf Wahlström

ANNONSER