Pruta inte på vårdkvaliteten!

28.04.2010 kl. 00:00
Svenska pensionärsförbundet efterlyser bättre mekanismer för övervakningen av vårdkvaliteten inom äldreomsorgen. På den punkten har statsmakten ett särskilt ansvar.

Svenska pensionärsförbundet antog på sitt vårmöte 28.4.2010 i Mariehamn följande uttalande:

Kommunernas ofta ansträngda ekonomi, strävandena att öka vårdenheternas storlek och den ökande övergången till köptjänster har lett till larmrapporter om grova brister i äldrevården på olika håll i landet. Svenska pensionärsförbundet förutsätter att såväl kommunerna som statsmakten bär sitt ansvar och ser till att vård- och boendekvaliteten inte blir lidande i den rådande situationen.

De vårdbehövandes mänskliga rättigheter får inte bli föremål för kompromisser. Svenska pensionärsförbundet påminner om att övervakningsverket Valvira i sina direktiv uppställt som mål att varje åldring inom långtidsvården skall ha rätt till ett eget rum.

— Högsta förvaltningsdomstolen har redan år 2002 betonat att antalet vårdplatser inte kan ökas utöver antalet tillgängliga rum genom att hänvisa till lönsamhet eller personalbrist, påpekar förbundsordförande Ole Norrback.

Svenska pensionärsförbundet efterlyser bättre mekanismer för övervakningen av vårdkvaliteten inom äldreomsorgen. På den punkten har statsmakten ett särskilt ansvar. De kommunala äldreråden bör bli mycket aktivare i övervakningen av kvaliteten i vården.

För närmare information kontakta: verksamhetsledare Veronica Fellman, tel. 020-7288812 eller e-post veronica.fellman@spfpension.fi

Ulf Wahlström

ANNONSER