SPF går till val för en trygg pensionärstid

27.08.2008 kl. 00:00
I ett ställningstagande inför kommunalvalet efterlyser Svenska pensionärsförbundet bland annat lättillgänglig information, trygg social- och hälsovård, ändamålsenlig rehabilitering, lämpliga boendealternativ, väl planerad kommunikation och färdsätt samt lockande och förmånliga motionsformer. Genom att tillsätta ett äldreråd får kommunen ett forum som representerar de äldre, vilket har rätt att bli hört och som de kommunala organen kan remittera ärenden till.

Svenska pensionärsförbundet rf är en partipolitiskt obunden organisation som slår vakt om de äldres situation i kommunerna.
   Förbundet kräver att kommunerna planerar ekonomiska och personella resurser för vården av äldre under kommande fullmäktigemandat. De äldre måste vårdas med hänsyn till språk, geografisk placering, subjektiva önskemål och mångprofessionellt kunnande. Både psykiskt och fysiskt välmående ska beaktas. De äldre ska ha rätt till sin egen integritet och sina egna önskemål med bevarad värdighet.  De äldres boende måste planeras utgående ifrån de äldres behov. De äldre ska alltid kunna känna att de är trygga i vården.

Inför kommunalvalet 2008 vill Svenska pensionärsförbundet rf betona att de äldre är en stor, betydande del av det aktiva samhällslivet. De vill vara med om att axla ansvar och de vill som samhällsgrupp påverka samhällsutvecklingen.

Kommunalvalet ger pensionärerna en möjlighet att välja beslutsfattare som är inkomna i frågor som gäller de äldre och som är intresserade av att driva de äldres frågor. Vid valmöten och diskussioner bör kandidaterna klart kunna förklara hur de ställer sig till för äldrebefolkningen viktiga kommunalpolitiska frågor.

Bakgrund

Den pågående kommun- och servicestrukturreformen har stor inverkan på de äldres möjligheter att leva och fungera i sin hemkommun. Kommunen har helhetsansvaret för att tjänsterna till kommuninvånarna fungerar.

Kommunens samtliga förvaltningsområden ska i sin planering beakta den äldre befolkningens behov. Målsättningen ska vara att all planering och verksamhet främjar trygghet, välfärd, hälsa och goda boendeförhållanden för de äldre. Hälsovårdens och det sociala områdets tjänster ska fungera, vård- och sociala tjänster ska finnas tillgängliga och personalen ska vara rätt dimensionerad och kompetent.

De förebyggande hembesöken som erbjuds de äldre ska ge trygghet att bo hemma samt fungera förebyggande och stödjande. Utvärderingen av verksamheten ska vara ett viktigt instrument i planeringen av social- och hälsovårdens tjänster.

Kommunen ska ha ett äldrepolitiskt program, en strategi som är kopplad till kommunens budget och ekonomiplan. I planeringen och uppföljningen av denna måste de äldre ha möjlighet att utnyttja sin lagliga rätt att påverka.

Äldrerådets verksamhet ska finnas i kommunens förvaltningsstadga, ha ett eget budgetmoment och en ansvarig tjänsteman som rådets sekreterare. Rådet ska vara en remissinstans för kommunens samtliga förvaltningsområden.

Kommunalvalsställningstagandet tar upp faktorer som stödjer de äldres självständiga agerande och ökar deras självbestämmanderätt. Kommunalvalsställningstagandet betonar information till äldre, möjlighet för de äldre att klara sig hemma, social- och hälsovård, boende, kommunikation, sysselsättning och fritid, planläggning samt äldreråd.

Information
Kommunens information om planering och beredning av ärenden bör vara lätt tillgänglig. Ledamöter i kommunens alla beslutande organ har ansvar för detta. Pensionärsföreningarnas viktiga uppgift är att hålla sina medlemmar väl informerade och färdiga att handla.

En lätt tillgänglig informationspunkt bör finnas i kommunen. Där ska äldre kunna få upplysning om sina rättigheter och få råd och hjälp i alla frågor som för dem är aktuella. Så stärks den egna beslutanderätten och möjligheterna att självständigt klara vardagen. Informationspunkten ska också föra fram hälsofrämjande frågor genom informationsmaterial, föredrag och annat program och på det sättet inspirera och stödja förebyggande hälsoverksamhet.

Bibliotekstjänsterna ska utvecklas att svara mot invånarnas behov av biblioteksservice, såsom hemservice, boklån från andra bibliotek, läsesal, datorstöd och adb-undervisning.

Social- och hälsovård
Social- och hälsovården för äldre ska planeras vid kommun- och servicestrukturreformen på ett tryggt sätt sett ur individens synvinkel. Antalet tjänster inom geriatri ska utökas.

De äldre måste ha tillgänglighet till hälsocentraler och hälsostationer för akuta situationer och läkarbesök både fysiskt, via telefon och e-post. De ska ha möjlighet att inom samma dag få kontakt med sjukvårdspersonal per telefon eller e-post i hela landet. Tillgängligheten till laboratorietjänster på alla hälsovårdsmottagningar ska vara god. Kommunerna bör utföra en hälsogranskning av 65 år fyllda personer med fem års mellanrum.

De äldre ska ha möjlighet till sjukhusvård och vård på bädd- och rehabiliteringsavdelningar. De ska alltid få remiss till sjukhusvård när behov föreligger oberoende av ålder. Vården på bäddavdelningar ska vara högklassig och bäddavdelningarna ska inte användas som interimslösningar för långvårdspatienter. Vid renoveringar och vid om- och nybyggnad av bäddavdelningar bör endast enskilda rum godkännas. För vård i livets slutskede ordnas terminalvård (hospicevård) helst separat från bäddavdelningarna men som lägsta krav åtskilt från övriga patienter med egen ingång.


Rehabilitering
Rehabiliteringsplatserna utökas och övergången från normala bäddplatser till rehabiliteringsplatser ska planeras väl.
En del av de traditionella bäddplatserna på bäddavdelningarna borde omvandlas till rehabiliteringsplatser. Kommunerna ser till att platser för korttidsvård av hemmaboende finns tillgängliga.
   Personal och utrustning för rehabilitering både för dem som bor på institution och dem som bor hemma (mobila enheter)bör finnas tillgängliga. Multiprofessionella utredningsteam som bedömer rehabiliterings- och vårdbehov upprättas i alla kommuner. En individuell rehabiliterings- och vårdplan upprättas för alla äldre som behöver den.

Boende och hemvård
De äldre ska kunna bo hemma så länge som möjligt. Stödet för om- och tillbyggnad i bostaden beroende på handikapp och behov ska utökas.
Fungerande kommunikationer för äldre utan egen bil inom hela kommunen är en förutsättning för att den äldre ska kunna bo hemma.

Hemvård och hemsjukvård
Hemvård ska vara tillgänglig till ett rimligt pris för pensionären både för att fylla primärbehoven och för hjälp med utevistelse, samtal och läsning. Kommunen ska stödja hemvård på olika sätt t.ex. i kommunens egen regi, genom servicesedlar och med avtal med privata firmor eller tredje sektorn. Hemsjukvården ska byggas ut och fungera klanderfritt under hela dygnet genom t.ex. hemsjukhus och nattpatruller.

Serviceboende
Kommunerna ska erbjuda tillgång till olika typer av serviceboende. De kan upprätthållas av kommunen, privata eller tredje sektorn eller genom ett samarbetsavtal mellan några eller alla av dessa aktörer. En övergång från en kommunal boendeform får inte öka priset på den äldres boende. Kommunen bör övervaka att standarden på serviceboendet är i enlighet med gällande rekommendationer. Upphandlingskraven bör göras tydliga och tillräckligt detaljerade och följa de allmänna vårdreglerna. Upphandlingsdokumenten måste ta hänsyn till språkkraven i kommunen.

Särskilt serviceboende speciellt anpassat till lindrigt dementa bör finnas och utvecklas och ekonomiskt stöd till tredje sektorn ska beviljas för att uppgradera gamla servicehus och eventuellt bygga nya servicehus.

Boendeenhet
Åldringshem för pensionärer med särskilda behov (fysiska eller psykiska) ska ha utökad vårdservice och större personaltäthet än i normalt serviceboende. Enheterna i dessa hem borde vara uppdelade i familjeavdelningar, inga stora salar och långa korridorer bör finnas.Specialboendeenheter
Över kommungränserna bör skapas specialboendeenheter för svårskötta patienter vilka på grund av grava psykiska sjukdomar inte kan vårdas tillsammans med andra patienter. Stödhem för vård av äldre som utsatts för fysiskt eller psykiskt våld ska upprättas.

Matservice
Kommunerna ska ordna matservice till äldre som bor hemma och till vissa serviceboendeformer. Kvaliteten på maten bör hålla hög standard. Undernäring är ett problem bland hemmaboende pensionärer.

Stödet till närståendevårdare
Kommunerna borde anslå mer budgetmedel för närståendevårdare och även aktivt informera om stödet till närståendevårdare. Kommunerna ska fylla lagens avlastningskrav för närståendevårdare och arrangera vårdare och verksamhet för de vårdade under avlastningsperioderna.

Kommunikation

Färdtjänst:

Kommunerna bör förbättra och utveckla de äldres färdtjänst på olika sätt så att den gäller andra än de som har rätt till färdtjänst enligt handikapplagen.
   Kommunen borde ordna olika kollektivtrafiklösningar så att alla har möjlighet att utnyttja allmänna kommunikationer för att tillgodose sina färdbehov.
Pensionärer borde erbjudas möjlighet att med kollektivtrafiken kunna handla förnödenheter av olika slag i ett allt glesnande butiksnät.

Sysselsättning och fritid

Dagcenterverksamhet
Alla kommuner bör ordna olika former av dagcenterverksamhet för pensionärer i egen regi eller tillsammans med tredje sektorn (bl.a. sysselsättnings-, terapi-, och hobbykurser). Medborgar-, arbetar-, och vuxeninstituten borde arrangera utbildnings- och sysselsättningskurser för pensionärer.

Motion
Kommunen kan genom att upplåta olika lokaler gratis till tredje sektorn se till att pensionärerna kan samlas och utöva sina hobbyer och motionera. Också motionsstigar och cykelvägar ska vara pensionärsvänliga. Hälsofrämjande och rehabiliterande möjligheter till motion i kommunen ska understödas, såsom simning, tennis, mm.

Planläggning

Kommunerna ska ta hänsyn till de äldre när general- och detaljplaner görs upp. Lätta trafikleder ska i så liten utsträckning som möjligt korsa större trafikleder utan undergångar, övergångar eller trafikljus. I samband med att olika trafiklösningar planeras bör de äldres möjlighet till förflyttning beaktas, både i tätort och på glesbygd.

Äldreråd

Äldrerådens möjlighet till påverkan:
Äldrerådets status i kommunen bör ingå i förvaltningsstadgandena och äldrerådet bör få ett eget budgetmoment inom kommunens budget både för mötesverksamheten och olika aktiviteter. En ansvarig tjänsteman ska tilldelas äldrerådet (hel- eller deltid) och äldrerådet skall alltid höras i frågor som kan beröra de äldre innan beslut fattas.

Svenska pensionärsförbundet uppmanar partier och kandidater att beakta detta kommunalvalsställningstagande under kommande mandatperiod.

Ulf Wahlström

ANNONSER