SPF mötte allsvenska riksdagsgruppen

16.11.2006 kl. 00:00
Förhandlingsrätt för pensionärerna, en mer jämlik beskattning av pensionerna jämfört med löntagarna och höjning av grundavdraget samt en justering av indexklausulen och det brutna indexet, hörde till de frågor som Svenska pensionärsförbundet tog upp vid ett möte med allsvenska riksdagsgruppen den 16 november.

PM till mötet den 16 november 2006 med den allsvenska riksdagsgruppen

Svenska pensionärsförbundet r.f. vill slå vakt om pensionärernas fortsatta välmåga. Pensionärerna önskar ha ett organ som kan förhandla om de ekonomiska och finansiella frågor som gäller pensionärerna.
   Väl medveten om den demografiska utvecklingen kommer kraven och belastningen på sociala tjänster att öka. Svenska pensionärsförbundet r.f. önskar bidra till att forma aktiviteter som förbättrar pensionärernas sociala och hälsomässiga situation.
   I förbundet verksamhetsplan förslår styrelsen följande frågor som viktiga under kommande år:
   Förbundets intressebevakningsfrågor under 2007:

1. Förhandlingsrätt för pensionärerna
Pensionärerna har samfällt i Pensionärsförbundens intresseorganisation PIOs (Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU) gått ut med att pensionärerna önskar delta i förhandlingar som berör deras egen ekonomiska situation. Detta gäller såväl pensionsindex, beskattning, och övriga frågor såsom statsbudgeten m.m. Svenska pensionärsförbundet kräver att en delegation tillsätts för förhandlingsrätten för pensionärer.

2. Mer jämlik beskattning av pensionerna jämfört med löntagarna och höjning av grundavdraget
Skattebetalarnas centralförbund har utarbetat en mall enligt vilken löntagarnas och pensionstagarnas beskattning blir jämlik. Pensionärsorganisationerna understöder varmt denna mall. Därtill borde en större del av pensionärernas inkomster vara skattefria. Svenska pensionärsförbundet yrkar på att beloppet för grundavdraget höjs i beskattningen och att ett avdrag för förvärvsinkomster för pensionärer införs.

3. Justering av indexklausulen och det brutna indexet
Det brutna indexet gör att pensionärernas köpkraft utvecklas negativt jämfört med löntagarnas. Svenska pensionärsförbundet kräver att det brutna indexet korrigeras.

4. En högklassig äldreomsorg och eliminering av diskriminering av äldre
En äldreombudsman eller en myndighet med särskilt ansvar för äldrefrågor utses av staten. Finland är ett av två EU-land som inte har utnämnt en dylik myndighet. Regeringen och riksdagen ska se till att en myndighet tillsätts.


5. Högre ersättning för vård- och läkemedelskostnader
Läkemedelsersättningarna har inte höjts på flera år. Enligt Folkpensionsanstaltens generaldirektör Jorma Huuhtanen tar Folkpensionsanstalten varje år upp frågan med social- och hälsovårdsministeriet. Svenska pensionärsförbundet kräver att ersättningen ska höjas, eftersom många pensionärer inte har råd att ta ut läkemedel på grund av de höga avgifterna.

6. Närståendevårdarnas ställning
Svenska pensionärsförbundet yrkar på att en uppföljning av Elli Aaltonens rapport om närståendevårdarna utförs. Uppföljningsåtgärder för utredning av närståendevårdarnas situation vidtas.

Med tanke på riksdagsvalet och kommande regeringsprogram är det viktigt att diskutera pensionärsfrågorna och att få en hållbar lösning till stånd.

Godkänt av Svenska pensionärsförbundet r.f:s arbetsutskott 16.11.2006.

Ulf Wahlström

ANNONSER