Subjektiv rätt till vård

07.02.2007 kl. 00:00
SPF:s ledarkonferens 7.2:
Svenska pensionärsförbundet r.f. förutsätter att den nyvalda riksdagen för en bred diskussion om nödvändiga åtgärder för att tillgodose den äldre befolkningens rätt till en heltäckande vård och omsorg.

Det är viktigt att det finns vårdkedjor som fungerar på alla nivåer i samhället, där också de äldre vårdas väl. De äldre ska kunna lita på att det finns ett välfungerande vårdnätverk när hälsan och krafterna tryter. För närvarande finns det alltför stora brister i vårdkedjan som gör att de äldres vårdbehov inte kan tillgodoses. Det behövs åtgärder för att öka den geriatriska och gerontologiska kunskapen hos vårdpersonalen och en ökad satsning inom de medicinska fakulteterna för att tillgodose behovet. Därtill krävs tillräckligt stor vårdpersonal, i synnerhet sakkunniga med kompetens om åldrande.

Svenska pensionärsförbundet r.f. anser att det måste stiftas en lag som ger äldre subjektiv rätt till vård. Senast när en person fyller 75 år ska han eller hon ha rätt att få sitt servicebehov kartlagt. Utredningen av servicebehovet ska klarlägga den äldres fysiska, psykiska, kognitiva och sociala funktionsförmåga samt personens sociala situation. Kartläggningen ska resultera i en vårdplan, som ska kunna förverkligas. Planen bör även innefatta råd för förebyggande hälsoåtgärder.

Svenska pensionärsförbundet r.f. förutsätter att den nyvalda riksdagen för en bred diskussion om nödvändiga åtgärder för att tillgodose den äldre befolkningens rätt till en heltäckande vård och omsorg.

Godkänt vid Svenska pensionärsförbundet r.f:s ledarkonferens
på UKK-insitutet i Tammerfors den 7 februari 2007

Ulf Wahlström

ANNONSER