Trygga tillgängligheten och kvaliteten i social- och hälsovården för...

26.04.2006 kl. 00:00
Uttalande från Svenska pensionärsförbundet vårmöte
den 26 april 2006

Kommun- och strukturreformstrategin är en av de största förvaltningsfrågorna i Finland i dag. Bakgrundsorsakerna till de planerade reformerna är enligt inrikesministeriet att Finlands välfärdsmodell har blivit för dyr för flertalet kommuner: Om den ekonomiska utvecklingen i de finländska kommunerna fortsätter i samma takt som hittills kommer enligt prognoserna endast cirka 13 procent av alla kommuner enligt nuvarande kommunindelning (431 kommuner) att visa ett positivt årsbidrag 2009. Tyvärr har de sparåtgärder som hittills vidtagits inte varit tillräckliga.
   För att få resultat har man satt en stram tidtabell för reformerna. Enligt planerna skulle de kommunfullmäktige som väljs år 2008 inleda sin verksamhet i de former som den nya strukturen förutsätter.

Svenska pensionärsförbundet kräver följande mot bakgrunden av de rådande förhållandena för social- och hälsovård för äldre:
   Finlands tvåspråkighet och den grundlagsenliga rätten till service på modersmålet måste beaktas i kommun- och strukturreformen.
   Kravet på effektivitet får inte leda till att vårdarna inte har tid och krafter att ge de vårdbehövande individuell och medmänsklig vård.
   Den nuvarande trenden med servicesedlar och bruk av privat producerade tjänster får inte skapa sociala klyftor och bristande trygghet på grund av osäker kontinuitet i de äldres vårdförhållanden.
Äldre vårdbehövandes behov av och möjligheter till boende i en hemvand och trygg miljö skall kunna tillgodoses.
   Förebyggande hälsovård och primärsjukvård skall betonas allt mer, eftersom detta sparar på socialvårdskostnader och kostnader för specialsjukvård.
   Färdtjänst och transporter av äldre måste skötas på ett tillbörligt sätt.

För närmare information kontakta
verksamhetsledare Veronica Fellman
tel. 050-4097489, veronica.fellman@spfpension.fi

Ulf Wahlström

ANNONSER