Småinkomsttagare måste få kompensation

16.09.2010 kl. 13:00
Statsrådets proposition om höjd energiskatt nästa år förorsakar – om det förverkligas – oskäliga tilläggskostnader för pensionärer med små inkomster, anser Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO.

Statsrådets proposition om höjd energiskatt nästa år förorsakar – om det förverkligas – oskäliga tilläggskostnader för pensionärer med små inkomster.

Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO rf har överlämnat ett ställningstagande om budgetförslaget till riksdagsgrupperna. Organisationen förutsätter att pensionärerna och andra småinkomsttagare får ersättning för den ökning av boendekostnaderna som skattehöjningen förorsakar. Det här sker bäst genom en justering av bostadsstödet så att det nuvarande ersättningstaket på 85 procent i lagen om bostadsstöd höjs. Samtidigt bör de godtagbara boendekostnadernas maximibelopp i bostadsstödet höjas.

Beträffande beskattningen förutsätter PIO rf utöver detta att gränsen för grundinkomstavdraget i kommunalbeskattningen även i fortsättningen höjs på ett planmässigt sätt.

PIO rf förutsätter också i sitt ställningstagande att grunden för vårt lagstadgade pensionssystem tryggas och att systemet på ett ansvarsfullt sätt vidareutvecklas så att det ger ett tillräckligt utkomstskydd under pensionstiden. Folkpensionen bör oberoende av att garantipensionen träder i kraft även i fortsättningen bli föremål för nivåförhöjningar på ett planmässigt sätt.

Vidare påminner pensionärsförbundens intresseorganisation om sitt redan tidigare upprepade gånger framförda krav på att förtjänstindexets tyngd i arbetspensionsindexet måste ökas från nuvarande 20 procent. Motsvarande indexstruktur bör införas också i folkpensionen.

I budgetförslaget ingår ett förslag om höjning av statsandelarna för kommunernas basservice med 21,25 miljoner euro. Den här höjningen är enligt PIO rf:s uppfattning inte stor nog för att en högklassig service skall kunna garanteras. Statsandelarna bör därför bli föremål för en satsning som är större än den föreslagna. I ställningstagandet påskyndar PIO också beredningen av en lag om äldreservice. Lagen bör definiera de äldres rätt till service, ansvaret för organiseringen av tjänsterna, styrningen, övervakningen och finansieringen.

För närmare information kontakta
PIOs ordförande Ole Norrback, tel. 020-7288815, e-post ole.norrback@spfpension.fi
PIOs sekreterare Veronica Fellman, tel. 020-7288812, e-post veronica.fellman@spfpension.fi
 

Ulf Wahlström

ANNONSER