Utlåtande om regeringens proposition till lag om äldreombudsman

17.12.2020 kl. 11:27
Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag on äldreombudsmannen

Kan man enligt er uppfattning främja och förbättra de äldres rättigheter genom propositionen?

Behovet av en effektiverad övervakning av pensionärernas rättigheter och att äldreomsorgen fungerar bra är uppenbart. Propositionen innehåller långa och omfattande beskrivningar av äldreombudsmannens uppgifter men de konkreta åtgärderna och hur de ska förverkligas förblir diffusa. Viktigt att i förväg utvärdera hur pensionärerna gynnas av att ha en äldreombudsman. Värdefull information kunde fås med en utvärdering av vad t.ex. barnskyddsombudsmannens verksamhet i praktiken betytt för utsatta barn.

 

Har ni synpunkter på de uppgifter som föreskrivits för ombudsmannen?

I uppgifterna för äldreombudsmannen ska tyngdpunkten vara på att värna om pensionärernas rättigheter och behov, medvetandegöra frågor som är viktiga för de äldres välfärd, ta i brister inom äldreomsorgen som framkommer i den årliga rapporten och följa upp hur de åtgärdas. 

 

Övriga synpunkter på utkastet till proposition

Värdefullt i propositionen är att de äldre ses som en väldigt heterogen grupp med mycket varierande behov och man konstaterar att bevakningen av dem förutsätter en omfattande och mångsidig sakkunskap.

Det kunde vara till fördel om äldreombudsmannen placeras i anslutning till justitieombudsmannens byrå. Därmed kunde den nya institutionen få värdefull information om hur ombudsmannens verksamhet skall läggas upp för att ge maximal utdelning. En förutsättning för att alla äldre i samhället ska kunna bemötas jämställt förutsätter att äldreombudsmannen behärskar de båda nationalspråken, finska och svenska.

Dahlin Berit

Svenska pensionärsförbundet rf

Anci Holm

ANNONSER