Utlåtande om äldreomsorgslagen

07.10.2011 kl. 12:08
Svenska pensionärsförbundets utlåtande till Social- och hälsovårdsministeriet om utkast till lag om tryggande av tillgången till social- och hälsovårdstjänster för äldre personer

Svenska pensionärsförbundet ger nedan sitt svar angående regeringspropositionen till lag om tryggande av tillgången till social- och hälsovårdstjänster för äldre personer:

Propositionen innehåller viktiga förbättringar och förtydligande av äldre personers rätt till social- och hälsovårdstjänster. Förverkligande av rättigheterna binds vid olika tidsfrister, vilket ger en viss garanti för att lagen följs såsom lagstiftaren avsett. Motiveringsdelen innehåller dock inte någon beräkning av kostnaderna för lagens verkställighet. Betyder detta att förbättringarna och förtydligandet av äldre personers rättigheter inte kommer att kräva nya kostnader, inte ens i form av mera personal, som redan i och för sig är en svår fråga? Det är visserligen kommunernas sak att förverkliga lagens syften och i sina budgetar reservera nödiga anslag, för vilka sedan enligt 6 § erhålls statsstöd och statsandelar. Men erfarenheten har visat att mången lags fina syften inte har kunnat förverkligas såsom avsetts på grund av bristande resurser.

Eftersom man vid tillämpningen av lagen måste beakta stadganden i andra lagar, är det skäl att i 5 § införa ett allmänt stadgande om att lagen inte avser att försvaga äldre personers rätt till tjänster varom stadgas i andra lagar. Definitionen i 3 § 2 punkten av en person som får ålderspension är speciell. Enligt stadgandet är en person som får ålderspension en person som har ålderspension. Texten borde lyda "En ålderspensionär är en person som har ålderspension".

Svenska pensionärsförbundet är tacksamt över att ha fått ta del av utkastet på vårt modersmål och i ett skede då det går att påverka.

I den fortsatta behandlingen av lagen bör följande preciseringar göras:

  1. Lagen bör explicit stadga om rätt till vård på den vårdbehövandes språk.
  2. Utan klara beräkningar av kostnaderna och av ansvarsfördelningen av dem mellan staten och kommunerna finns det en stor riska för att lagens betydelse urholkas. Därför bör totalkostnaderna klargöras liksom också ansvarsfördelningen.
  3. Lagen förefaller skapa ökad byråkrati. Kostnaderna bör också till den delen klarläggas, om ökad byråkrati verkligen är nödvändig.

Svenska pensionärsförbundet har god beredskap att bistå i den fortsatta beredningen av lagen samt av förordningen.

Med vänliga hälsningar,

OLE NORRBACK
förbundsordförande

VERONICA FELLMAN
verksamhetsledare

Ulf Wahlström

ANNONSER