Finländska bilister fortsätter att tala i mobiletelefon trots farorna

28.09.2018 kl. 09:30
Verksamhetsledaren # 7 I detta nummer uppmärksammar vi äldre i trafiken i samarbete med Trafikskyddet. Fokus för vårt samarbete är att öka tryggheten och säkerheten i trafiken för våra medlemmar. 

En och annan av oss har säkert på sistone noterat tidningsartikeln Tre förändringstrender i trafiken. I artikeln lyfter man speciellt fram den ökade användningen av mobiltelefon i trafiken. Enligt finländsk lag är det förbjudet sedan 2003 att använda mobiltelefon utan handsfree-funktion under bilkörningen. Trots det är vi många som bryter mot den paragrafen och det är inte enbart under bilkörningen vi använder mobiltelefonen, även under cykelturen kommer telefonen fram.
Orsaken till att användningen av mobiltelefonen begränsats är att det i undersökningar konstaterats att olycksrisken ökar mångdubbelt för förare som använder mobiltelefonen under körningen.  Då man talar i mobiltelefonen, sänder meddelanden, kollar Whatsapp med mera på nätet så fästs uppmärksamheten vid något annat än de funktioner som krävs för att köruppgiften ska utföras säkert. Man riktar blicken bort från trafiksituationen, handen flyttas från fordonets manöveranordningar och den medvetna tankeverksamheten riktas bort från kör-ningen. Det mest kritiska med tanke på olycksrisken är funktioner där blicken och tankarna slutar följa trafiksituationerna under en längre tid. I Trafikskyddets undersökning frågade man över 1500 finländare hur länge de uppskattar att blicken är borta från trafiken då man läser textmeddelanden och det genomsnittliga svaret var 12 sekunder! Man menar till och med att ouppmärksamhet i trafiken samt de olyckor som detta orsakar redan är en världsomfattande epidemi.

Enligt finländska undersökningar utgör användningen av mobiltelefon en bakgrundsrisk i genomsnitt i tre olyckor som leder till dödsfall. I Trafikskyddets undersökning framkommer att fyra av tio bilister som använt mobiltelefon under körningen anser att de hamnat i en farlig situation under de två senaste åren till följd av att de använt telefon. Bilisterna uppger att de oftare brukar  svara på inkommande samtal under körningen än själva ringa upp någon, fyra av fem svarar på samtal under körningen! En tredjedel läser textmeddelanden och meddelanden i sociala medier. En fjärdedel skriver meddelanden under körningen, vilket var lite vanligare bland unga än äldre förare. Och överlag anser ungdomarna att trafikförseelser som gäller användning av mobiltelefon är lindrigare förseelser än vad äldre förare anser.
Däremot finns det en utbredd medvetenhet om de problem som telefonen orsakar under körningen. Tre av fyra anser att det är farligt att använda mobiltelefon under körningen. Många har också uppgett att man upplever det som en risk om man är passagerare i en bil och föraren pratar i telefon och man skulle helst önska att föraren koncentrerar sig på körningen. 
I undersökningen ser man en social motstridighet. Även om många är medvetna om olägenheten känner förarna också ett ”socialt tryck” att använda telefon under körningen. 

Fyra av fem finländare anser att det är en allvarlig eller mycket allvarlig förseelse att skicka textmeddelanden eller meddelanden i sociala medier under körning. Det anses vara lika allvar-ligt som att köra utan körkort eller mot rött ljus.
Över hälften av bilisterna önskar att polisen skulle bötfälla bilister oftare än i nuläget för lagstridig användning av telefon under körning.
Svenska pensionärsförbundet strävar att i samarbete med Trafikskyddet erbjuda utbildningstillfällen kring trafik och säkerhet för medlemmarna. Mer information i kommande nummer och i Förbundsnytt.
Kör försiktigt!
 

Berit Dahlin

ANNONSER