Nya ansikten i förbundets förtroendeorgan

25.01.2019 kl. 06:34
Verksamhetsledaren # 1 En av Svenska pensionärsförbundets målsättningar är att ta tillvara den kunskap och livserfarenhet som pensionärerna har och detta förverkligas bland annat genom tillsättande av olika förtroendeorgan som förbundsstyrelse, kommittéer och arbetsgrupper. 

Höstmötet utsåg i november förbundsstyrelse och den består av följande medlemmar under år 2019; Pia Berg från Närpes, Christjan Brander från Iniö, Pehr Löv från Jakobstad, Eili Ervelä-Myréen från Helsingfors, Filip Hamro-Drotz från Grankulla, Anita Ismark från Korsnäs, Birgitta Olsson från Kotka, Kaj-Gustav Sandholm från Mariehamn, Kaj Sjöblom från Kyrkslätt och Björn Sundqvist från Borgå. Som förbundsstyrelsens ordförande fungerar Ole Norrback från Vasa.

Den 17 januari samlades förbundsstyrelsen till konstituerande möte och utsåg arbetsutskott, olika kommittéer samt skattmästare. Anita Ismark från Korsnäs valdes till första vice ordförande och Birgitta Olsson från Kotka till andra vice ordförande.

Till skattmästare för år 2019 utsågs Lasse Koivu från Grankulla.

 

Under år 2019 har arbetsutskottet följande sammansättning; Anita Ismark, Korsnäs, Birgitta Olsson, Kotka, Mikael Reuter, Pargas och Alf Skogster, Grankulla. Paul Lindell och Lasse Koivu valdes till adjungerade medlemmar. Förbundsordförande Ole Norrback fungerar som ordförande. Arbetsutskottets huvudsakliga uppgift är att bereda ärenden som behandlas i förbundets styrelse.

För att bereda förbundets utlåtanden och ställningstaganden i intressebevakningen samt för att bereda frågor för styrelsen som beaktar pensionärernas ställning i lagstiftningen utsågs en kommitté för intressebevakning och påverkan. Följande medlemmar ingår i kommittén; Gun Carlson, Finström, Göran Honga, Vasa, Marianne Falck och Astrid Thors från Helsingfors samt Clara Kronqvist-Sundström från Pargas. Pehr Löv från Jakobstad är ordförande. 

 

För att samordna förbundets it-verksamhet tillsatte styrelsen en it-kommitté med följande medlemmar; Anna Ehrnrooth, Kyrkslätt, Isa Forsbäck, Raseborg, Kaj Kankaanpää, Grankulla, Alice Lillas, Korsholm, Britta Malm, Närpes, Carl-Gustav Molander, Jakobstad, Esa Mäkelä, Dragsfjärd och Ulf Wahlström, Helsingfors. Som ordförande fungerar Christjan Brander från Iniö.

Styrelsen utsåg en resekommitté med uppgift att initiera, planera och utvärdera förbundets reseverksamhet samt att koordinera reseverksamheten i regionerna och förbundet. Resekommittén samarbetar med medlemsföreningarnas resekoordinatorer och handhar utbildningen av resekoordinatorer och -ledare inom förbundet.

 

Resekommitténs sammansättning år 2019 är följande; Tina Fabricius, Esbo, Catharina Hindrén, Raseborg, Asta Lindholm, Pargas, Göran Stenius, Grankulla och Håkan Wikberg, Korsholm. Som ordförande för resekommittén fungerar Benita Sundström från Grankulla.

Styrelsen tillsatte även ett redaktionsråd med uppgift att uppgöra förslag till redaktionell linje för medlemstidningen God Tid samt att bereda frågor som gäller tidningens utgivningsfrekvens och ämnesområden. Redaktionsrådet består av Kjell Hägglund från Esbo, Anita Ismark från Korsnäs, Lena Selén från Ingå, Nina Weckström från Helsingfors, Bertel Widjeskog från Jakobstad samt annonsansvariga Jonny Åstrand från Cj Center Kb. Som ordförande för redaktionsrådet fungerar Torbjörn Kevin från Åbo.

Förbundsstyrelsen och kommittéerna sammankommer regelbundet under året. Förbundsstyrelsens protokoll finns tillgängliga på förbundets webbplats, www.spfpension.fi.

Berit Dahlin, verksamhetsledare

ANNONSER