Tillsammans framåt vårt tema för år 2020

13.12.2019 kl. 07:47
Svenska pensionärsförbundets höstmöte den 
21 november i Tammerfors beslöt enhälligt att förbundets tema år 2020 är Tillsammans framåt.

Höstmötet fastställde följande visioner för det kommande verksamhetsåret:
SPF är ett livskraftigt och aktivt förbund som man är intresserad av och som man lyssnar på i samhället.
SPF är en öppen, tillgänglig och attraktiv organisation för nuvarande och blivande medlemmar.
SPF är en trovärdig och uppskattad organisation som samarbetspartner.
SPF är en organisation som betonar samhällsnyttan och beaktar behovet av förnyelse.
Höstmötet beslöt att förbundets verksamhet bygger på följande värden; livskvalitet, gemenskap, trygghet, jämlikhet och delaktighet.
Höstmötet enades också om att Svenska pensionärsförbundets målsättningar är att arbeta för trivsel och samhörighet och därigenom motverka ensamhet och utanförskap, att bevaka pensionärernas intressen samt att ta tillvara den kunskap och livserfarenhet som pensionärerna har.
Medlemsrekrytering i fokus
Under år 2020 står medlemsrekrytering i fokus och ett viktigt redskap i detta arbete är den nya Handboken för medlemsrekrytering. Under året ordnas en medlemsrekryteringstävling mellan föreningarna och en individuell medlemsrekrytering.
It-verksamheten prioriteras fortsättningsvis högt och målet är att stöda och stimulera pensionärernas intresse och kunskaper för informations- och kommunikationsteknik. It-verksamheten sker i nära samarbete med föreningarnas frivilliga it-aktiva. Förbundet erbjuder stöd, utbildning och tillgång till material. 
I huvudstadsregionen bedriver förbundet ett it-projekt som under åren 2019–2021 syftar till att göra det lättare för pensionärer att börja använda digitala tjänster. Projektet finansieras av Aktia- och sparbanksstiftelserna i huvudstadsregionen och kommer på så sätt att frigöra förbundets övriga it-resurser för användning i regionerna. 
I Österbotten fortsätter samarbetet ”Alla har rätt att vara digitala” med HSS Media.
Samhällspåverkan viktig
Målet för förbundets intressebevakning under år 2020 är att påverka samhällsutvecklingen för äldre i alla hänseenden på nationell, regional och lokal nivå. 
Förbundet fortsätter att formulera åsikter i frågor som är viktiga för pensionärerna, speciellt när det gäller social- och hälsovårdsreformen och pensionärernas ekonomi samt att arbeta för god svensk service och goda möjligheter att verka på svenska. 
Förbundet har kontinuerlig kontakt med beslutsfattare inom politiken, pensionsbolagen, Folkpensionsanstalten och med instanser som handlägger ärenden som berör äldre. Intressebevakningen sker i nära samarbete med PIO rf, Pensionärsförbundens intresseorganisation och år 2020 innehar Svenska pensionärsförbundet ordförandeskapet för PIO.
Motion och kultur
Frågesportstävlingarna fortsätter och regionala uttagningar ordnas i mitten av februari i regionerna.  Frågesportsfinalen ordnas den 26 mars på Kåren i Åbo.
Det hälsofrämjande arbetet har också en framträdande plats i förbundets verksamhet och under året  kommer förbundet att ordna en motionskampanj samt förbundsmästerskap i boule och golf.
Höstmötet beslöt också att förberedelserna inför förbundets 50-årsjubileum och PangSÅNGFest år 2022 inleds under det kommande året. 
Höstmötet fastställde att God Tid utkommer med tio nummer under år 2020 med bland annat följande teman; hälsa, it, banktjänster, försäkringar, hobbyer, trädgård, boende, resor och bilar. 
Temaseminarier
Under året ordnas olika temaseminarier och inspirationsdagar i regionerna. Årets första seminarium behandlar trafiksäkerhet, körförmåga och åldrande och ordnas 23 januari i Borgå. De populära syn- och hörseldagarna i samarbete med Svenska hörselförbundet och Förbundet Finlands svenska synskadade fortsätter och 6 maj är det dags för seminarium i Västnyland.
 
God Jul och Gott Nytt År
önskar 


Berit Dahlin
verksamhetsledare


 

Berit Dahlin, verksamhetsledare

ANNONSER